Naj­prze­bieg­lej­szy mężczyz­na nie dorówna w fałszu naj­szczer­szej kobiecie.


naj­prze­bieg­lej­szy-mężczyz­na-nie dorówna-w fałszu-naj­szczer­szej-kobiecie
pierre-antoine choderlos de laclosnaj­prze­bieg­lej­szymężczyz­nanie dorównaw fałszunaj­szczer­szejkobiecienaj­prze­bieg­lej­szy mężczyz­namężczyz­na nie dorównanie dorówna w fałszuw fałszu naj­szczer­szejnaj­szczer­szej kobiecienaj­prze­bieg­lej­szy mężczyz­na nie dorównamężczyz­na nie dorówna w fałszunie dorówna w fałszu naj­szczer­szejw fałszu naj­szczer­szej kobiecienaj­prze­bieg­lej­szy mężczyz­na nie dorówna w fałszumężczyz­na nie dorówna w fałszu naj­szczer­szejnie dorówna w fałszu naj­szczer­szej kobiecienaj­prze­bieg­lej­szy mężczyz­na nie dorówna w fałszu naj­szczer­szejmężczyz­na nie dorówna w fałszu naj­szczer­szej kobiecie

Tańczące is­kier­ki ra­dości, wy­wołujące ten naj­szczer­szy uśmiech dziecka.To, co działa naj­le­piej, co naj­silniej, po­pycha ludzi do wy­siłku, to najzwyk­lej­sze i naj­pros­tsze dążenie do pieniędzy.Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby.Zi­ma to naj­lep­szy ok­res na prze­myśle­nie pew­nych rzeczy przyciągnęłam świeżym ze­wem roz­biega­ne skronie za­nurzyłam w je­go duszy swe ener­ge­tyczne dłonie szeptałam w myślach słowa o naj­ciep­lej­szej barwie czekałam aż swoim me małe ser­ce kiedyś znajdzie Naj­piękniej­sze uczu­cie? Czuć się pot­rzeb­nym. Nic te­mu nie dorówna.