Naj­silniej­sza miłość opar­ta jest na przy­jaźni, sza­cun­ku i zaufaniu.


naj­silniej­sza-miłość-opar­-jest na przy­jaź-sza­cun­ku-i zaufaniu
emilia szumiłonaj­silniej­szamiłośćopar­tajest na przy­jaźnisza­cun­kui zaufaniunaj­silniej­sza miłośćmiłość opar­taopar­ta jest na przy­jaźnisza­cun­ku i zaufaniunaj­silniej­sza miłość opar­tamiłość opar­ta jest na przy­jaźninaj­silniej­sza miłość opar­ta jest na przy­jaźni

Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych.Ko­bieta jest najsłab­sza, gdy kocha, a naj­silniej­sza, gdy jest kochana.Naj­silniej­sza nić, ze wszys­tkich, która trzy­ma ludzi ra­zem ze sobą to miłość...Mod­litwa jest naj­silniej­szą możli­wością nasze­go działania.- Te­raz jes­teś na pew­no naj­szczęśliw­sza w swoim życiu! - Nie, naj­szczęśliw­sza będę do­piero wte­dy, gdy przy­tulą mnie ukocha­ne ramiona...