Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.


naj­star­szą-z rzeczy-is­tniejących-jest bóg-jest bo­wiem-niezrodzony-naj­piękniej­szą- świat-jest bo­wiem-dziełem-boga
tales z miletunaj­star­sząz rzeczyis­tniejącychjest bógjest bo­wiemniezrodzonynaj­piękniej­szą światdziełemboganaj­większą miej­scewszys­tkobo­wiemw so­biemieścinaj­szyb­szą myślpop­rzezprzebieganaj­silniej­szą ko­nie­cznośćwszys­tkimrządzinajmądrzej­szą czasujawninaj­star­szą z rzeczyz rzeczy is­tniejącychis­tniejących jest bógjest bo­wiem niezrodzonyjest bo­wiem dziełemdziełem bogawszys­tko bo­wiembo­wiem w so­biew so­bie mieścipop­rzez wszys­tkowszys­tko bo­wiembo­wiem przebiegawszys­tkim bo­wiembo­wiem rządzirządzi najmądrzej­sząwszys­tko bo­wiembo­wiem ujawninaj­star­szą z rzeczy is­tniejącychz rzeczy is­tniejących jest bógjest bo­wiem dziełem bogawszys­tko bo­wiem w so­biebo­wiem w so­bie mieścipop­rzez wszys­tko bo­wiemwszys­tko bo­wiem przebiegawszys­tkim bo­wiem rządzibo­wiem rządzi najmądrzej­sząwszys­tko bo­wiem ujawni

Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka.Wszys­tko jest po coś. Przy­naj­mniej w moim życiu. A jeśli te­raz nie wiem po co, to nie znaczy, że nig­dy się te­go nie do­wiem. A jak się do­wiem, to wówczas już będę ro­zumiała, że tak właśnie miało być i to było dla mnie dob­re, choć kiedyś wy­dawało mi się złe.Cały świat i wszys­tko na nim jest piękne, ale naj­piękniej­sza na świecie jest kochająca kobieta.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo ! Naj­większą mądrością jest czas, wszys­tko ujawni.Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości.