Naj­szlachet­niej­si ludzie za­dają so­bie najgłębsze rany.


naj­szlachet­niej­-ludzie-za­dają-so­bie-najgłębsze-rany
fryderyk chrystian hebbelnaj­szlachet­niej­siludzieza­dająso­bienajgłębszeranynaj­szlachet­niej­si ludzieludzie za­dająza­dają so­bieso­bie najgłębszenajgłębsze ranynaj­szlachet­niej­si ludzie za­dająludzie za­dają so­bieza­dają so­bie najgłębszeso­bie najgłębsze ranynaj­szlachet­niej­si ludzie za­dają so­bieludzie za­dają so­bie najgłębszeza­dają so­bie najgłębsze ranynaj­szlachet­niej­si ludzie za­dają so­bie najgłębszeludzie za­dają so­bie najgłębsze rany

Najszlachetniejsi ludzie zadają sobie najgłębsze rany.Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym.Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć.Pra­ca to naj­szlachet­niej­szy wy­baw­ca ze wszys­tkich słabości.Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych.Naród, który wal­czy o naj­szlachet­niej­sze ideały, mu­si być trzeźwy!