Naj­szlachet­niej­sze ser­ce jest to, które raczej da się ska­leczyć, niż sa­mo zadraśnie.


naj­szlachet­niej­sze-ser­-jest to-które-raczej-da ę-ska­leczyć-ż-­mo-zadraśnie
adam asnyknaj­szlachet­niej­szeser­cejest toktóreraczejda sięska­leczyćniżsa­mozadraśnienaj­szlachet­niej­sze ser­ceser­ce jest toktóre raczejraczej da sięda się ska­leczyćniż sa­mosa­mo zadraśnienaj­szlachet­niej­sze ser­ce jest toktóre raczej da sięraczej da się ska­leczyćniż sa­mo zadraśniektóre raczej da się ska­leczyć

Naj­szlachet­niej­sze ser­ce jest to, które właśnie raczej da się ska­leczyć, niż sa­mo zadraśnie.Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym.Najszlachetniejsze serce jest to właśnie, które prędzej da się skaleczyć niż samo zadraśnie.Naród, który wal­czy o naj­szlachet­niej­sze ideały, mu­si być trzeźwy! Ero­tyzm na­leży do niższe­go rzędu in­styn­któw i jest cechą zwierzęcą raczej niż szlachet­nie ludzką. Dla człowieka – szczy­tu or­ga­nicznej ewo­luc­ji na Ziemi – ja­kie zajęcia są bar­dziej od­po­wied­nie niż te, które zaj­mują tyl­ko je­go wyższe i wyłącznie ludzkie zdolności? Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć.