Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić.


naj­trud­niej­szą-rzeczą-w życiu-to nau­czyć-ę-który-most-przechodzić-a który-za sobą-palić
david russellnaj­trud­niej­sząrzecząw życiuto nau­czyćsięktórymostprzechodzića któryza sobąpalićnaj­trud­niej­szą rzecząrzeczą w życiuw życiu to nau­czyćto nau­czyć sięktóry mostmost przechodzića który za sobąza sobą palićnaj­trud­niej­szą rzeczą w życiurzeczą w życiu to nau­czyćw życiu to nau­czyć sięktóry most przechodzića który za sobą palićnaj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyćrzeczą w życiu to nau­czyć sięnaj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się

Naj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się, które mos­ty przek­raczać, a które palić. -Arthur Schopenhauer
naj­ważniej­sze-w życiu-to nau­czyć-ę-które-mos­ty-przek­raczać-a które-palić
Łat­wo się nau­czyć pa­nowa­nia, trud­niej rządzenia. -Johann Wolfgang Goethe
Łat­wo ę-nau­czyć-pa­nowa­nia-trud­niej-rządzenia
Naj­trud­niej­szą rzeczą re­woluc­ji jest czu­wać nad porcelaną. -Georges Clemenceau
naj­trud­niej­szą-rzeczą-re­woluc­ji-jest czu­wać-nad-porcelaną
Mil­cze­nie to naj­trud­niej­sza i naj­dosko­nal­sza sztuka. -Yannis Ritsos
mil­cze­nie-to naj­trud­niej­sza-i naj­dosko­nal­sza-sztuka
Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości. -Eurypides
naj­gor­sza-naj­trud­niej­sza-do wy­lecze­nia-niena­wiść-to ­ka-która-zajęła-miej­sce-wiel­kiej-miłoś