Naj­trud­niej uleczyć się z miłości, która przyszła nagle.


naj­trud­niej-uleczyć ę-z miłoś-która-przyszła-nagle
jean de la bruyérenaj­trud­niejuleczyć sięz miłościktóraprzyszłanaglenaj­trud­niej uleczyć sięuleczyć się z miłościktóra przyszłaprzyszła naglenaj­trud­niej uleczyć się z miłościktóra przyszła nagle

Naj­trud­niej wy­leczyć się z miłości, która przyszła nagle.Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości.Ci, których naj­trud­niej kochać, naj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości.By­cie kre­tynem to nic trud­ne­go, naj­trud­niej jest przyz­nać so­bie że się nim jest.W miłości trud­no jest da­wać te­mu, kto nie chce brać, ale jeszcze trud­niej - te­mu, kto tyl­ko bierze.Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia.