Naj­trud­niej wy­leczyć się z miłości, która przyszła nagle.


naj­trud­niej-wy­leczyć ę-z miłoś-która-przyszła-nagle
jean de la bruyérenaj­trud­niejwy­leczyć sięz miłościktóraprzyszłanaglenaj­trud­niej wy­leczyć sięwy­leczyć się z miłościktóra przyszłaprzyszła naglenaj­trud­niej wy­leczyć się z miłościktóra przyszła nagle

Naj­trud­niej uleczyć się z miłości, która przyszła nagle.Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości.Ci, których naj­trud­niej kochać, naj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości.Naj­szlachet­niej­sze ser­ce jest to, które raczej da się ska­leczyć, niż sa­mo zadraśnie.Naj­szlachet­niej­sze ser­ce jest to, które właśnie raczej da się ska­leczyć, niż sa­mo zadraśnie.By­cie kre­tynem to nic trud­ne­go, naj­trud­niej jest przyz­nać so­bie że się nim jest.