Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! 


naj­ważniej­szą-godziną-jest zaw­sze- obec­na-naj­ważniej­szym-człowiekiem-jest zaw­sze-ten-który-aku­rat-stoi-prze­de-mną-dziełem
johannes eckhart (mistrz eckhart)naj­ważniej­szągodzinąjest zaw­szeta obec­nanaj­ważniej­szymczłowiekiemtenktóryaku­ratstoiprze­demnądziełemnaj­ko­nie­czniej­szymmiłość naj­ważniej­szą godzinągodziną jest zaw­szejest zaw­sze ta obec­nanaj­ważniej­szym człowiekiemczłowiekiem jest zaw­szejest zaw­sze tenktóry aku­rataku­rat stoistoi prze­deprze­de mnądziełem naj­ko­nie­czniej­szymnaj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­szenaj­ważniej­szą godziną jest zaw­szegodziną jest zaw­sze ta obec­nanaj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­szeczłowiekiem jest zaw­sze tenktóry aku­rat stoiaku­rat stoi prze­destoi prze­de mnądziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze

Naj­ważniej­sze jest to, by człowiek zaw­sze po­zos­tał Człowiekiem.Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka - przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim.Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu.Pier­wsza myśl nie zaw­sze jest naj­lep­sza. Os­tatnia zaw­sze jest tuż przed śmiercią. Z cyk­lu po­wieści Te­go co naj­ważniej­sze, zaw­sze trze­ba szu­kać po­między wierszami.Byłam tą je­dyną, naj­ważniej­szą i na zaw­sze, póki Mu się nie znudziłam... ~ Mrs Vercetti