Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą.


naj­ważniej­sze-jest zwy­ęstwo-nad-łym-czymś-niesłycha­nie-łym- nad-sobą
stefan wyszyńskinaj­ważniej­szejest zwy­cięstwonadmałymczymśniesłycha­niemałym nadsobąnaj­ważniej­sze jest zwy­cięstwojest zwy­cięstwo nadnad małymczymś niesłycha­nieniesłycha­nie małym nad sobąnaj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nadjest zwy­cięstwo nad małymczymś niesłycha­nie małymnaj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym

Gdy człowiek tak bar­dzo wy­dobędzie się z siebie, że ma już od­wagę być poczy­tanym za nic, do­piero wte­dy jest wol­ność, wspa­niałość i zwy­cięstwo - naj­trud­niej­sze, bo nad sa­mym sobą.Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym.Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić.Od­wa­ga - to zwy­cięstwo nad włas­nym lękiem lub cudzą śmiałością.Twój cha­rak­ter jest twoim naj­ważniej­szym atu­tem, dla­tego po­winieneś nad sobą pra­cować przez całe życie.Być zwy­ciężonym i nie ulec to zwy­cięstwo, zwy­ciężyć i spocząć na laurach - to klęska.