Naj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać.... na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń... Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz. Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane.


naj­ważniej­sze-to nau­czyć ę-czekać-na-słoń-na ra­dość-na miłe-słowo-na miłość-przyjaźń-wszys­tko-co masz-­ć
agnimnaj­ważniej­szeto nau­czyć sięczekaćnasłońcena ra­dośćna miłesłowona miłośćprzyjaźńwszys­tkoco maszdos­taćdos­ta­nieszniew cza­siekiedyty chceszalewte­dyjest ci to pisanenaj­ważniej­sze to nau­czyć sięto nau­czyć się czekaćna słońcena miłe słowoprzyjaźń wszys­tkowszys­tko co maszco masz dos­taćnie w cza­siew cza­sie kiedykiedy ty chceszty chcesz aleale wte­dywte­dy kiedykiedy jest ci to pisanenaj­ważniej­sze to nau­czyć się czekaćprzyjaźń wszys­tko co maszwszys­tko co masz dos­taćnie w cza­sie kiedyw cza­sie kiedy ty chceszkiedy ty chcesz alety chcesz ale wte­dyale wte­dy kiedywte­dy kiedy jest ci to pisane

Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Za to wszys­tko dos­ta­je się naj­ważniej­szą nau­czkę w życiu, a miano­wicie, że trze­ba żyć na własną od­po­wie­dzial­ność i le­piej ro­bić to dobrze.Dro­gi Boże Dzięku­je. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi życie. Po­daro­wałeś mi wiarę, nadzieję, miłość. Całh czas trzy­małeś mnie w Swoich rękach na­wet wte­dy kiedy myślałam, że to nic nie ma sen­su. Po­kazałeś mi czym jest życie. Czym jest ra­dość. Dla mnie zaśpiewały pta­ki i po­kazały jak je dos­ko­nale stworzyłeś. Bo ty jes­teś dos­ko­nały i w To­bie ja jes­tem doskonała. Dziękuję za wszys­tko. Two­ja córka.Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel Wszys­tko jest możli­we. Szczególnie wte­dy, kiedy naj­mniej się te­go spodziewasz.Naj­większe roz­cza­rowa­nie przychodzi wte­dy kiedy człowiek kochał tak moc­no, że nie dos­trze­gał te­go ja­ka nap­rawdę jest ta dru­ga oso­ba. I do­piero po fak­cie widzi ja­kim był zaslepionym