Naj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać.... na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń... Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz. Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane.


naj­ważniej­sze-to nau­czyć ę-czekać-na-słoń-na ra­dość-na miłe-słowo-na miłość-przyjaźń-wszys­tko-co masz-­ć
agnimnaj­ważniej­szeto nau­czyć sięczekaćnasłońcena ra­dośćna miłesłowona miłośćprzyjaźńwszys­tkoco maszdos­taćdos­ta­nieszniew cza­siekiedyty chceszalewte­dyjest ci to pisanenaj­ważniej­sze to nau­czyć sięto nau­czyć się czekaćna słońcena miłe słowoprzyjaźń wszys­tkowszys­tko co maszco masz dos­taćnie w cza­siew cza­sie kiedykiedy ty chceszty chcesz aleale wte­dywte­dy kiedykiedy jest ci to pisanenaj­ważniej­sze to nau­czyć się czekaćprzyjaźń wszys­tko co maszwszys­tko co masz dos­taćnie w cza­sie kiedyw cza­sie kiedy ty chceszkiedy ty chcesz alety chcesz ale wte­dyale wte­dy kiedywte­dy kiedy jest ci to pisane

Za to wszys­tko dos­ta­je się naj­ważniej­szą nau­czkę w życiu, a miano­wicie, że trze­ba żyć na własną od­po­wie­dzial­ność i le­piej ro­bić to dobrze. -Nicholas Sparks
za to wszys­tko-­­ ę-naj­ważniej­szą-nau­czkę-w życiu-a miano­wicie-że trze­ba-żyć-na własną-od­po­wie­dzial­ność
Wszys­tko jest możli­we. Szczególnie wte­dy, kiedy naj­mniej się te­go spodziewasz. -R » Anne Rice » Krzyk w niebiosa
wszys­tko-jest możli­we-szczególnie wte­dy-kiedy-naj­mniej ę-te­go-spodziewasz