Naj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się, które mos­ty przek­raczać, a które palić.


naj­ważniej­sze-w życiu-to nau­czyć-ę-które-mos­ty-przek­raczać-a które-palić
arthur schopenhauernaj­ważniej­szew życiuto nau­czyćsięktóremos­typrzek­raczaća którepalićnaj­ważniej­sze w życiuw życiu to nau­czyćto nau­czyć sięktóre mos­tymos­ty przek­raczaća które palićnaj­ważniej­sze w życiu to nau­czyćw życiu to nau­czyć sięktóre mos­ty przek­raczaćnaj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się

Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić.Najtrudniejsza rzecz w życiu to nauczyć się, które mosty przekraczać, a które palićNaj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać.... na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń... Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz. Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane.Fak­ty nie są naj­ważniej­sze. Zresztą, aby je poz­nać, nie trze­ba stu­diować na uczel­ni – można się ich nau­czyć z książek. Is­to­ta kształce­nia w szko­le wyższej nie po­lega za­tem na wpa­janiu wie­dzy fak­togra­ficznej, lecz na ćwicze­niu umysłu w dochodze­niu do te­go, cze­go nie da się zna­leźć w podręcznikach Za to wszys­tko dos­ta­je się naj­ważniej­szą nau­czkę w życiu, a miano­wicie, że trze­ba żyć na własną od­po­wie­dzial­ność i le­piej ro­bić to dobrze.Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka - przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim.