Naj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się, które mos­ty przek­raczać, a które palić.


naj­ważniej­sze-w życiu-to nau­czyć-ę-które-mos­ty-przek­raczać-a które-palić
arthur schopenhauernaj­ważniej­szew życiuto nau­czyćsięktóremos­typrzek­raczaća którepalićnaj­ważniej­sze w życiuw życiu to nau­czyćto nau­czyć sięktóre mos­tymos­ty przek­raczaća które palićnaj­ważniej­sze w życiu to nau­czyćw życiu to nau­czyć sięktóre mos­ty przek­raczaćnaj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się

Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić. -David Russell
naj­trud­niej­szą-rzeczą-w życiu-to nau­czyć-ę-który-most-przechodzić-a który-za sobą-palić
Najtrudniejsza rzecz w życiu to nauczyć się, które mosty przekraczać, a które palić -David Russell
najtrudniejsza-rzecz-w-życiu-to-nauczyć-ę-które-mosty-przekraczać-a-które-palić
Za to wszys­tko dos­ta­je się naj­ważniej­szą nau­czkę w życiu, a miano­wicie, że trze­ba żyć na własną od­po­wie­dzial­ność i le­piej ro­bić to dobrze. -Nicholas Sparks
za to wszys­tko-­­ ę-naj­ważniej­szą-nau­czkę-w życiu-a miano­wicie-że trze­ba-żyć-na własną-od­po­wie­dzial­ność
Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka - przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim. -Tadeusz Borowski
uśmie­cham ę-i myślę-że człowiek-zaw­sze-na no­wo-od­najdu­-człowieka-przez-miłość-i że to jest rzecz-naj­ważniej­sza