Naj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek.


naj­ważniej­szy-w każdym-działaniu-jest początek
platonnaj­ważniej­szyw każdymdziałaniujest począteknaj­ważniej­szy w każdymw każdym działaniudziałaniu jest począteknaj­ważniej­szy w każdym działaniuw każdym działaniu jest począteknaj­ważniej­szy w każdym działaniu jest początek

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek.Z mias­ta­mi jest tak jak z ludźmi. Naj­ważniej­szy jest stan ich wnętrzności.Naj­ważniej­szy obo­wiązek wo­bec dzieci to dać im szczęście.Życie jest jak umiejętne wyr­wa­nie zęba. Cze­kasz na ten naj­ważniej­szy mo­ment, gdy nag­le spos­trze­gasz, że jest już po wszystkim.I chroń mych bliskich Bo to naj­ważniej­szy skarb A mnie jak masz czas Chciałabym, by ktoś mnie cza­sem od­wie­dził, po­roz­ma­wiał, prze­konał, że po­mimo ab­surdu codzien­ności naj­ważniej­szy jest fakt istnienia.