Naj­ważniej­szym przy­kaza­niem bóstwa włas­ne­go Ego dla każde­go egois­ty jest 


naj­ważniej­szym-przy­kaza­niem-bóstwa-włas­ne­go-ego-dla-każde­go-egois­ty-jest nie-będziesz-miał-cudzych-bogów-prze­de-mną
aforystokratanaj­ważniej­szymprzy­kaza­niembóstwawłas­ne­goegodlakażde­goegois­tyjest niebędzieszmiałcudzychbogówprze­demnąnaj­ważniej­szym przy­kaza­niemprzy­kaza­niem bóstwabóstwa włas­ne­gowłas­ne­go egoego dladla każde­gokażde­go egois­tybędziesz miałmiał cudzychcudzych bogówbogów prze­deprze­de mnąnaj­ważniej­szym przy­kaza­niem bóstwaprzy­kaza­niem bóstwa włas­ne­gobóstwa włas­ne­go egowłas­ne­go ego dlaego dla każde­godla każde­go egois­tybędziesz miał cudzychmiał cudzych bogówcudzych bogów prze­debogów prze­de mnąnaj­ważniej­szym przy­kaza­niem bóstwa włas­ne­goprzy­kaza­niem bóstwa włas­ne­go egobóstwa włas­ne­go ego dlawłas­ne­go ego dla każde­goego dla każde­go egois­tybędziesz miał cudzych bogówmiał cudzych bogów prze­decudzych bogów prze­de mnąnaj­ważniej­szym przy­kaza­niem bóstwa włas­ne­go egoprzy­kaza­niem bóstwa włas­ne­go ego dlabóstwa włas­ne­go ego dla każde­gowłas­ne­go ego dla każde­go egois­tybędziesz miał cudzych bogów prze­demiał cudzych bogów prze­de mną

Pier­wszą i naj­ważniej­szą - przy­naj­mniej dla pi­sarzy - rzeczą jest zaśmieca­nie języ­ka i ob­nażanie go do cna. -Ernest Hemingway
pier­wszą-i naj­ważniej­szą- przy­naj­mniej-dla-pi­sarzy- rzeczą-jest zaśmieca­nie-języ­ka-i ob­nażanie-go do cna
Twój cha­rak­ter jest twoim naj­ważniej­szym atu­tem, dla­tego po­winieneś nad sobą pra­cować przez całe życie. -Brian Tracy
twój-cha­rak­ter-jest twoim-naj­ważniej­szym-atu­tem-dla­tego-po­winieneś-nad-sobą-pra­cować-przez-całe-życie
Znaczne za­pasy re­zyg­nacji są naj­ważniej­szym ele­men­tem w przy­goto­waniach do podróży zwa­nej życiem. -Arthur Schopenhauer
znaczne-za­pasy-re­zyg­nacji-są naj­ważniej­szym-ele­men­tem-w przy­goto­waniach-do podróży-zwa­nej-życiem