Naj­więcej jest tych chorób, których się naj­bar­dziej obawiamy.


naj­więcej-jest tych-chorób-których ę-naj­bar­dziej-obawiamy
aleksander kumornaj­więcejjest tychchoróbktórych sięnaj­bar­dziejobawiamynaj­więcej jest tychjest tych choróbktórych się naj­bar­dziejnaj­bar­dziej obawiamynaj­więcej jest tych choróbktórych się naj­bar­dziej obawiamy

Ci, których naj­trud­niej kochać, naj­bar­dziej pot­rze­bują naszej miłości.Naj­bar­dziej sa­mot­ni są ci, którzy mają naj­więcej przyjaciół.We­nec­ja i Pol­ska to dwa kra­je szczególne, w których pojęcie szlachec­twa z urodze­nia dop­ro­wadzo­no w tym cza­sie do naj­wyższej, a naj­bar­dziej śmie­sznej krańcowości.Naj­bar­dziej chcę się łudzić. Uda­wać, że to ma sens. Zasnąć i obudzić się obok niego. Nie myśleć o ni­kim po­za na­mi. Marzyć, że tak jest. Naj­bar­dziej chcę się łudzić...Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu.