Naj­więcej nieosiągal­nych celów znaj­du­je się tuż pod ręką.


naj­więcej-nieosiągal­nych-celów-znaj­­ ę-ż-pod-ręką
cyprian czerniknaj­więcejnieosiągal­nychcelówznaj­du­je siętużpodrękąnaj­więcej nieosiągal­nychnieosiągal­nych celówcelów znaj­du­je sięznaj­du­je się tużtuż podpod rękąnaj­więcej nieosiągal­nych celównieosiągal­nych celów znaj­du­je sięcelów znaj­du­je się tużznaj­du­je się tuż podtuż pod rękąnaj­więcej nieosiągal­nych celów znaj­du­je sięnieosiągal­nych celów znaj­du­je się tużcelów znaj­du­je się tuż podznaj­du­je się tuż pod rękąnaj­więcej nieosiągal­nych celów znaj­du­je się tużnieosiągal­nych celów znaj­du­je się tuż podcelów znaj­du­je się tuż pod ręką

pod po­wieka­mi wpat­ruję się w cienie zrodzo­ne w jas­nych war­koczach zachłan­nie wykarmione światłem moim splo­tem słonecznym bez załamania roz­bi­cia lus­trza­ne blas­ki i cienie noszę w so­bie roz­prosze­nie tuż pod skle­pieniem z żeber Nig­dzie człowiek nie znaj­dzie przy­jem­ne­go, spo­koj­ne­go miej­sca, bo nie ma ta­kiego miej­sca na świecie. Możesz się łudzić, że gdzieś ta­ki kąt jest, ale jeżeli tam wreszcie dot­rzesz, ktoś wśliz­nie się korzys­tając z chwi­li two­jej nieuwa­gi i wy­pisze ci na ścianie tuż pod no­sem ja­kieś plugastwo.za­miast tra­cić czas na tworze­nie lis­ty 'plusów i minusów', poszu­kaj ta­kich celów, które dadzą ci naj­większą mo­tywację i dla których war­to będzie działać. ar­gu­men­ty za tym by się pod­dać zaw­sze zdołasz odnaleźć.Szu­kając ak­ceptac­ji u in­nych naj­pewniej dos­ta­niesz ba­las­tu ser­ca, znaj­dując ją w so­bie uzys­kasz lek­kość duszy.Otaczała się zaw­sze pochleb­ca­mi, klakierami tu i ówdzie roz­dając fałszy­we uśmieszki często­wała wa­fel­ka­mi, luk­ro­wymi ciasteczkami by nie prze­kona­nych do swoich gierek wkręcić. Szła po tru­pach do swoich niec­nych celów za ple­cami mając swoją klaszczącą watahę go­towa była na­wet skrzyw­dzić wielu szu­kając w tek­stach wyima­gino­wanych plagiatów. Lecz zaśle­piona swoją pychą, zachłannością w sieć wpadła jak pod­starzała, śle­pa mucha tłumaczyła, wołała, chciała in­nych przeprosić lecz na­wet pająk nie chciał jej bzycze­nia słuchać.Naj­więcej zielo­nych świateł na drodze do piekła.