Naj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza, która pa­nuje jak ar­tysta występuje.


naj­więcej-o mu­zyce-zaw­sze-nam-mówi-cisza-która-pa­nuje-jak ar­tysta-występuje
kuba wojewódzkinaj­więcejo mu­zycezaw­szenammówiciszaktórapa­nujejak ar­tystawystępujenaj­więcej o mu­zyceo mu­zyce zaw­szezaw­sze namnam mówimówi ciszaktóra pa­nujepa­nuje jak ar­tystajak ar­tysta występujenaj­więcej o mu­zyce zaw­szeo mu­zyce zaw­sze namzaw­sze nam mówinam mówi ciszaktóra pa­nuje jak ar­tystapa­nuje jak ar­tysta występujenaj­więcej o mu­zyce zaw­sze namo mu­zyce zaw­sze nam mówizaw­sze nam mówi ciszaktóra pa­nuje jak ar­tysta występujenaj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówio mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza

Is­to­ta, którą człowiek naj­mniej zna, której zaw­sze do­wie­rza, która go pra­wie zaw­sze zdradza, jest to on sam.Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Mówią, że po­dob­no naj­więcej przy­jaciół od­chodzi od nas w nie­szczęściu... ja zaw­sze miałem od­wrot­nie, naj­więcej ich tra­ciłem w szczęściu... przez zazdrość.Mówi się, że cisza jest prze­ciwieństwem hałasu. Niep­rawda.Cisza jest tyl­ko bra­kiem hałasu. Cisza byłaby straszli­wym har­mi­derem w porówna­niu z nagłą, cichą im­plozją bezdźwięczności, która tra­fiła magów z siłą wy­buchu dmuchawca.zaw­sze jest co naj­mniej o jed­no wyjście więcej niż uważasz Marze­nia nie zaw­sze się spełniają ... Spo­tyka­my set­ki zu­pełnie nam obojętnych osób , aż w końcu tra­fiamy na tą je­dyną która od­mieni nasze życie... a my da­lej szu­kamy nie dos­trze­gając , że szczęście ucieka nam między palcami...