Naj­większą nag­rodą dla mnie Ma­mo - była ta, że miałam Ciebie... Naj­większa ka­ra, ja­ka mnie spot­kała, - to ta, że zbyt wcześnie odeszłaś! ''Śpie­szmy się kochać ludzi''...


naj­większą-nag­rodą-dla-mnie-ma­mo- była-że miałam-ciebie-naj­większa-ka­ra-ja­ka-mnie-spot­kała- to -że zbyt-wcześnie
niuszanaj­większąnag­rodądlamniema­mo byłaże miałamciebienaj­większaka­raja­kaspot­kała to taże zbytwcześnieodeszłaś''Śpie­szmy siękochaćludzi''naj­większą nag­rodąnag­rodą dladla mniemnie ma­mo była taże miałam ciebieciebie naj­większanaj­większa ka­raja­ka mniemnie spot­kałaże zbyt wcześniewcześnie odeszłaśŚpie­szmy się kochaćkochać ludzinaj­większą nag­rodą dlanag­rodą dla mniedla mnie ma­może miałam ciebie naj­większaciebie naj­większa ka­raja­ka mnie spot­kałaże zbyt wcześnie odeszłaśŚpie­szmy się kochać ludzi

Nie ma dla mnie rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko przeszko­dy, z których naj­większą jes­tem ja sam.Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi.Śpie­szmy się kochać ludzi, tak szyb­ko odchodzą.Jak brzmi hasło ludzi po­kole­nia FB? Śpie­szmy się kochać ludzi tak szyb­ko się ob­rażają ...Stephe­nie Meyer i sa­ga Wewnątrz mnie świat wa­li się w gru­zy. Ob­serwuję, słucham, cze­kam. Każda mi­jająca se­kun­da, mi­nuta, godzi­na, dzień są dla mnie niez­ro­zumiałe. Fo­sa moich lęków po­większa się jak dziura, która przyp­ra­wia mnie o zawrót głowy, której nie sposób zasypać.