Naj­większą wadą kar­dy­nal­nych dur­niów jest to, że są za­nad­to głupi, by uwie­rzyć w coś ta­kiego jak mądrość.


naj­większą-wadą-kar­dy­nal­nych-dur­ów-jest to-że są za­nad­to-głupi-by uwie­rzyć-w coś-­kiego-jak mądrość
kurt vonnegutnaj­większąwadąkar­dy­nal­nychdur­niówjest toże są za­nad­togłupiby uwie­rzyćw cośta­kiegojak mądrośćnaj­większą wadąwadą kar­dy­nal­nychkar­dy­nal­nych dur­niówdur­niów jest toże są za­nad­to głupiby uwie­rzyć w cośw coś ta­kiegota­kiego jak mądrośćnaj­większą wadą kar­dy­nal­nychwadą kar­dy­nal­nych dur­niówkar­dy­nal­nych dur­niów jest toby uwie­rzyć w coś ta­kiegow coś ta­kiego jak mądrośćnaj­większą wadą kar­dy­nal­nych dur­niówwadą kar­dy­nal­nych dur­niów jest toby uwie­rzyć w coś ta­kiego jak mądrośćnaj­większą wadą kar­dy­nal­nych dur­niów jest to

By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło.Naj­większą wadą ludzką jest gadulstwo.Ciężko uwie­rzyć, że naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większym wrogiem.Nie is­tnieje coś ta­kiego jak uni­wer­salne niebo, do które­go wszys­cy wędrują po śmier­ci. Niebo jest tym, czym człowiek chce je widzieć. I można je od­na­leźć w naj­mniej ocze­kiwa­nych miejscach.Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty Czasem człowiek chce być głupi, jeżeli to pozwala zrobić coś, czego mu wzbrania mądrość.