Naj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziew po­między tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości.


naj­większa-po­rażka-w życiu-człowieka-to rozziew-po­między-tym-kim-mógł ę-stać-a tym-kim-stał ę-w rzeczywistoś
ashley montagunaj­większapo­rażkaw życiuczłowiekato rozziewpo­międzytymkimmógł sięstaća tymstał sięw rzeczywistościnaj­większa po­rażkapo­rażka w życiuw życiu człowiekaczłowieka to rozziewto rozziew po­międzypo­między tymkim mógł sięmógł się staćkim stał sięstał się w rzeczywistościnaj­większa po­rażka w życiupo­rażka w życiu człowiekaw życiu człowieka to rozziewczłowieka to rozziew po­międzyto rozziew po­między tymkim mógł się staćkim stał się w rzeczywistościnaj­większa po­rażka w życiu człowiekapo­rażka w życiu człowieka to rozzieww życiu człowieka to rozziew po­międzyczłowieka to rozziew po­między tymnaj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziewpo­rażka w życiu człowieka to rozziew po­międzyw życiu człowieka to rozziew po­między tym

Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś.W życiu każde­go człowieka is­tnieje pun­kt zwrot­ny. Jest to ta chwi­la, kiedy człowiek mu­si sam siebie zaak­cepto­wać. Już nie chodzi o to ja­kim ma się stać. Chodzi o to ja­ki jest i ja­kim po­zos­ta­nie. Bar­dzo niewielu ludzi dos­trze­ga ten mo­ment i wy­ciąga z niego konsekwencje.Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być.Wy­dawać by się mogło, że naj­le­piej wychodzi nam życie ta­kim, ja­kim się jest... To w ta­kim ra­zie dlacze­go ludzie na włas­ne życze­nie so­bie ut­rudniają i tak często ko­piują innych? Dziados­two w życiu po­lega na tym, że nie stać człowieka na nic, cze­go nie mógł by w nim ku­pić za pieniądze, on zaś upar­cie wciąż twier­dzi, że za pieniądze możne ku­pić wszystko.