Naj­większa tęskno­ta jest wte­dy, gdy sie­dzisz obok ko­goś i wiesz, że nie możesz go mieć 


naj­większa-tęskno­-jest wte­dy-gdy-sie­dzisz-obok-ko­goś-i wiesz-że nie możesz-go mieć 
eweliusnaj­większatęskno­tajest wte­dygdysie­dziszobokko­gośi wieszże nie możeszgo mieć naj­większa tęskno­tatęskno­ta jest wte­dygdy sie­dziszsie­dzisz obokobok ko­gośko­goś i wieszże nie możesz go mieć naj­większa tęskno­ta jest wte­dygdy sie­dzisz oboksie­dzisz obok ko­gośobok ko­goś i wieszgdy sie­dzisz obok ko­gośsie­dzisz obok ko­goś i wieszgdy sie­dzisz obok ko­goś i wiesz

-Kocham cię ! - po­wie­dział cichut­ko misiu -Ni­by dlacze­go? - od­rzekła koniczynka -Gdy Cię nie ma bra­kuje mi cze­goś, wte­dy boję się na­wet włas­ne­go cienia Ko­niczyn­ka uśmie­chnęła się le­ciut­ko i po­wie­działa : - wiesz co mi­siu? To były szcze­re i naj­piękniej­sze słowa, które kiedy­kol­wiek od ko­goś usłyszałam i za to cię właśnie kocham ;] Nie mu­sisz stać obok bym mogła poczuć ciepło twe­go serca... ...ciałem możesz być na końcu świata, ale duszą sie­dzisz na mym ramieniu.Naj­większa sa­mot­ność jest wte­dy, gdy bra­kuje nam siebie.Two­je nas­ta­wienie to naj­większa two­ja siła. Możesz nas­ta­wić się sil­nie, że pot­ra­fisz cze­goś do­konać, al­bo i nie. W obu nas­ta­wieniach ci się sprawdzi.Naj­większa nadzieja jest tam, gdzie obok sprzeczności sta­wia się znak zapytania.Wiesz, co jest tu­taj pot­rzeb­ne nau­czy­cielo­wi fi­lozo­fii? Trze­ba kłamać. Z jak naj­większą szyb­kością zarzu­cać młodych słowa­mi bez znacze­nia, za­myślać się, gdy się nie zna od­po­wie­dzi, pap­lać bzdu­ry i przy­pisy­wać je daw­nym stoikom.