Naj­większe żar­ty na­tury - ge­niu­sze z fa­talną pamięcią.


naj­większe-żar­ty-na­tury- ge­niu­sze-z fa­talną-pamięą
jatojanaj­większeżar­tyna­tury ge­niu­szez fa­talnąpamięciąnaj­większe żar­tyżar­ty na­tury ge­niu­sze z fa­talnąz fa­talną pamięciąnaj­większe żar­ty na­tury ge­niu­sze z fa­talną pamięcią

Naj­trud­niej­sze dzieło świata od łat­we­go trze­ba roz­począć, a naj­większe do­kona­nia od drobiazgów.Więzienie może dep­ra­wować ludzi, roz­budzając naj­gor­sze skłon­ności ludzkiej na­tury. Więzienia w większym stop­niu rodzą prze­moc i przestępczość niż przyczy­niają się do kon­struk­tywnej re­soc­ja­lizac­ji. Wy­noszące po­nad 60% wskaźni­ki re­cydy­wy wska­zują, że więzienia stały się drzwiami ob­ro­towy­mi dla osób ska­zanych za przestępstwa kryminalne.Wiesz, w umiera­niu naj­straszniej­sze wy­daje mi się to, że człowiek jest zda­ny tyl­ko na siebie.Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok.Wy­bieraj zaw­sze mniej­sze zło, większe zacho­waj na czarną godzinę.