Naj­większe żar­ty na­tury - ge­niu­sze z fa­talną pamięcią.


naj­większe-żar­ty-na­tury- ge­niu­sze-z fa­talną-pamięą
jatojanaj­większeżar­tyna­tury ge­niu­szez fa­talnąpamięciąnaj­większe żar­tyżar­ty na­tury ge­niu­sze z fa­talnąz fa­talną pamięciąnaj­większe żar­ty na­tury ge­niu­sze z fa­talną pamięcią

Naj­trud­niej­sze dzieło świata od łat­we­go trze­ba roz­począć, a naj­większe do­kona­nia od drobiazgów. -Lao Cy
naj­trud­niej­sze-dzieło-świata-od łat­we­go-trze­ba-roz­począć-a naj­większe-do­kona­nia-od drobiazgów
Wiesz, w umiera­niu naj­straszniej­sze wy­daje mi się to, że człowiek jest zda­ny tyl­ko na siebie. -Władimir Nabokow
wiesz-w umiera­niu-naj­straszniej­sze-wy­daje-mi ę-to-że człowiek-jest zda­ny-tyl­ko-na siebie
Wy­bieraj zaw­sze mniej­sze zło, większe zacho­waj na czarną godzinę. -Wiesław Brudziński
wy­bieraj-zaw­sze-mniej­sze-zło-większe-zacho­waj-na czarną-godzinę