Naj­większe cu­da pow­stają w naj­większej ciszy.


naj­większe-cu­da-pow­stają-w naj­większej-ciszy
wilhelm raabe (jakob corvinus)naj­większecu­dapow­stająw naj­większejciszynaj­większe cu­dacu­da pow­stająpow­stają w naj­większejw naj­większej ciszynaj­większe cu­da pow­stającu­da pow­stają w naj­większejpow­stają w naj­większej ciszynaj­większe cu­da pow­stają w naj­większejcu­da pow­stają w naj­większej ciszynaj­większe cu­da pow­stają w naj­większej ciszy

Naj­wy­bit­niej­si diab­li pow­stają z upadłych aniołów. -Marian Karczmarczyk
naj­wy­bit­niej­-diab­li-pow­stają-z upadłych-aniołów
Wiel­kie spra­wy pow­stają w ciszy i sku­pieniu. Mu­simy uczyć się sztu­ki mil­cze­nia i skupienia. -Stefan Wyszyński
wiel­kie-spra­wy-pow­stają-w ciszy-i sku­pieniu-mu­simy uczyć ę-sztu­ki-mil­cze­nia-i skupienia
Naj­większe stra­ty po­nosi­my w po­goni za naj­większym zyskiem. -Adolf Jończyk
naj­większe-stra­ty-po­nosi­my-w po­goni-za naj­większym-zyskiem
Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andrić
na­wet-naj­większe-pus­ty­nie-mają-swoją-wiosnę-choćby-naj­krótszą-i niedostrzegalną
Naj­trud­niej­sze dzieło świata od łat­we­go trze­ba roz­począć, a naj­większe do­kona­nia od drobiazgów. -Lao Cy
naj­trud­niej­sze-dzieło-świata-od łat­we­go-trze­ba-roz­począć-a naj­większe-do­kona­nia-od drobiazgów