Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku.


naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
sofoklesnaj­większeszczęścieto spełnienieobowiązkunaj­większe szczęścieszczęście to spełnienieto spełnienie obowiązkunaj­większe szczęście to spełnienieszczęście to spełnienie obowiązkunaj­większe szczęście to spełnienie obowiązku

Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert
naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut
cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann
być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych. -NightHuntress
czy-is­tnieje-praw­dzi­we-szczęście-może-nie-ale żeli-is­tnieje-to moim-zda­niem-jest to spełnienie-wszys­tkich-marzeń-na­wet-tych
To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia. -Bruno Schulz
to jest naj­większe-nie­szczęście- nie wyżyć-życia