Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku.


naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
sofoklesnaj­większeszczęścieto spełnienieobowiązkunaj­większe szczęścieszczęście to spełnienieto spełnienie obowiązkunaj­większe szczęście to spełnienieszczęście to spełnienie obowiązkunaj­większe szczęście to spełnienie obowiązku

Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym.Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków.Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście.Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych.Zna­leźć piękno w naj­mniej­szym szczególe. Cie­szyć się drob­nos­tka­mi. Darzyć ludzi uśmie­chem. Po­daro­wać ko­muś ser­ce. I żyć wśród przy­jaciół. To naj­większe szczęście ja­kie można so­bie wyobrazić.To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia.