Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym.


naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
joseph joubertnaj­większeszczęścieto urodzić siędobrymnaj­większe szczęścieszczęście to urodzić sięto urodzić się dobrymnaj­większe szczęście to urodzić sięszczęście to urodzić się dobrymnaj­większe szczęście to urodzić się dobrym

Życie to męka. Naj­le­piej się wca­le nie urodzić. Ale to szczęście ma je­den na tysiąc.Największym szczęściem jest urodzić się dobrym.Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku.Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków.Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście.Zna­leźć piękno w naj­mniej­szym szczególe. Cie­szyć się drob­nos­tka­mi. Darzyć ludzi uśmie­chem. Po­daro­wać ko­muś ser­ce. I żyć wśród przy­jaciół. To naj­większe szczęście ja­kie można so­bie wyobrazić.