Naj­większy ból u den­tysty spra­wia mi płacenie.


naj­większy-ból-u den­tysty-spra­wia-mi płacenie
bystry.76naj­większybólu den­tystyspra­wiami płacenienaj­większy bólból u den­tystyu den­tysty spra­wiaspra­wia mi płacenienaj­większy ból u den­tystyból u den­tysty spra­wiau den­tysty spra­wia mi płacenienaj­większy ból u den­tysty spra­wiaból u den­tysty spra­wia mi płacenienaj­większy ból u den­tysty spra­wia mi płacenie

Przyz­naję to. Jes­teś sil­ny. Po­nieważ znasz ten sam ból sa­mot­ności co ja. Ból ten zaś spra­wia, że ludzie stają się silniejsi. -Sa­suke do Naruto.Naj­większy jest ból, gdy ra­ny za­dają najbliżsi.Naj­większy ból, gdy nie pot­ra­fisz od­na­leźć siebie w sobie.Naj­większy smu­tek przyp­ra­wia nieod­wza­jem­niony uśmiech. Uśmiech in­nych po­wodu­je naj­spon­ta­niczniej­szą ra­dość. :D Wspom­nienia wy­wołują ból. Naj­dot­kliw­szy zaś spra­wiają naj­lep­sze z nich.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich