Naj­większy prob­lem jest wte­dy, kiedy nie wiado­mo co ro­bić... ~ Mrs Vercetti 


naj­większy-prob­lem-jest wte­dy-kiedy-nie wiado­mo-co ro­bić-~ mrs-vercetti 
mrs vercettinaj­większyprob­lemjest wte­dykiedynie wiado­moco ro­bić~ mrsvercetti naj­większy prob­lemprob­lem jest wte­dykiedy nie wiado­monie wiado­mo co ro­bićco ro­bić ~ mrs~ mrs vercetti naj­większy prob­lem jest wte­dykiedy nie wiado­mo co ro­bićnie wiado­mo co ro­bić ~ mrsco ro­bić ~ mrs vercetti kiedy nie wiado­mo co ro­bić ~ mrsnie wiado­mo co ro­bić ~ mrs vercetti kiedy nie wiado­mo co ro­bić ~ mrs vercetti 

Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Twój naj­większy prob­lem? To ty! Kiedy mężczyz­na ma prob­lem, chce, żeby ktoś mu po­wie­dział, jak go roz­wiązać. Kiedy ko­bieta ma prob­lem, chce usłyszeć że ją rozumiesz.Co to się dzieje z ludźmi? Za­miast z kimś po­gadać o swoich prob­le­mach, to chwy­tają się za używ­ki al­bo chcą ze sobą skończyć... Z każde­go prob­le­mu da się wyjść, ale nie roz­wiązuj­my go za po­mocą jeszcze gor­szych me­tod od da­nego prob­le­mu. Wpa­damy w jeszcze gor­szą dziurę. ~ Mrs Vercetti Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie.