Naj­większym atu­tem/ar­gu­men­tem w uwodze­niu fa­cetów, na który nie muszą pra­cować ko­biety, są pier­si. I nie po­wiecie mi, że nie..


naj­większym-atu­temar­gu­men­tem-w uwodze­niu-fa­cetów-na który-nie muszą-pra­cować-ko­biety-są pier­-i nie po­wiecie-mi
szajbussnaj­większymatu­temar­gu­men­temw uwodze­niufa­cetówna którynie musząpra­cowaćko­bietysą pier­sii nie po­wieciemiże nienaj­większym atu­tem/ar­gu­men­tematu­tem/ar­gu­men­tem w uwodze­niuw uwodze­niu fa­cetówna który nie musząnie muszą pra­cowaćpra­cować ko­bietyi nie po­wiecie minaj­większym atu­tem/ar­gu­men­tem w uwodze­niuatu­tem/ar­gu­men­tem w uwodze­niu fa­cetówna który nie muszą pra­cowaćnie muszą pra­cować ko­bietynaj­większym atu­tem/ar­gu­men­tem w uwodze­niu fa­cetówna który nie muszą pra­cować ko­biety

Twój cha­rak­ter jest twoim naj­ważniej­szym atu­tem, dla­tego po­winieneś nad sobą pra­cować przez całe życie.Mózg jest wspa­niałym or­ga­nem. Zaczy­na pra­cować w mo­men­cie, kiedy wsta­jesz i nie przes­ta­je do mo­men­tu, kiedy wchodzisz do biura.Ko­biety to ból. Naj­pierw przy ta­tuowa­niu ich imion na przed­ra­mieniu, a po­tem przy wspominaniu.Jes­tem od­da­ny mo­jej sztu­ce. Wierzę, że sztu­ka ja­ko całość za swój cel ma zjed­nocze­nie te­go, co ma­terial­ne i co ducho­we, te­go, co ludzkie i co ducho­we. I wierzę, że jest to praw­dzi­wy powód is­tnienia sztu­ki i te­go, co ro­bię. Czuję się szczęśli­wy, że jes­tem in­stru­men­tem, przez który przepływa muzyka.Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!??? Jes­tem naj­potężniej­szym człowiekiem na świecie, rządzę naj­większym im­pe­rium w dziejach, kochają mnie mi­liony i nie mam z kim wy­pić fi­liżan­ki herbaty.