Naj­większym grzechem uczci­wych ludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacji z ewi­den­tnym złem.


naj­większym-grzechem-uczci­wych-ludzi-jest bez­czyn­ność-w kon­fron­tacji-z ewi­den­tnym-złem
olivia goldsmithnaj­większymgrzechemuczci­wychludzijest bez­czyn­nośćw kon­fron­tacjiz ewi­den­tnymzłemnaj­większym grzechemgrzechem uczci­wychuczci­wych ludziludzi jest bez­czyn­nośćjest bez­czyn­ność w kon­fron­tacjiw kon­fron­tacji z ewi­den­tnymz ewi­den­tnym złemnaj­większym grzechem uczci­wychgrzechem uczci­wych ludziuczci­wych ludzi jest bez­czyn­nośćludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacjijest bez­czyn­ność w kon­fron­tacji z ewi­den­tnymw kon­fron­tacji z ewi­den­tnym złemnaj­większym grzechem uczci­wych ludzigrzechem uczci­wych ludzi jest bez­czyn­nośćuczci­wych ludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacjiludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacji z ewi­den­tnymjest bez­czyn­ność w kon­fron­tacji z ewi­den­tnym złemnaj­większym grzechem uczci­wych ludzi jest bez­czyn­nośćgrzechem uczci­wych ludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacjiuczci­wych ludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacji z ewi­den­tnymludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacji z ewi­den­tnym złem

Naj­większym złem jest ut­rzy­mywa­nie re­ligij­nych up­rzedzeń i kry­tyko­wanie in­nych ludzi bez poz­na­nia ich umysłów. -Padmasambhava
naj­większym-złem-jest ut­rzy­mywa­nie-re­ligij­nych-up­rzedzeń-i kry­tyko­wanie-in­nych-ludzi-bez-poz­na­nia-ich-umysłów
Naj­większym złem nękającym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych. -Romain Rolland
naj­większym-złem-nękającym-świat-jest nie ła-ludzi-złych-lecz-słabość-najlepszych
Wol­ność to­tal­na ludzi, zaw­sze w kon­sek­wen­cji jest złem i to prze­ważnie ok­ru­cieństwem. -fyrfle
wol­ność-to­tal­na-ludzi-zaw­sze-w kon­sek­wen­cji-jest złem-i to prze­ważnie-ok­ru­cieństwem
By­wają i ta­cy ludzie, którzy w dys­kusjach są niemal idealni, ale w mo­men­cie kon­fron­tacji w ich dłoniach znaj­dują się już tyl­ko kamienie... -Niusza
by­wają-i ­cy-ludzie-którzy-w dys­kusjach-są niemal-idealni-ale-w mo­men­cie-kon­fron­tacji-w ich-dłoniach-znaj­dują ę-już
Prawdę usłyszysz od zwykłych ludzi, nie od dowódców fron­to­wych czy generałów. -Petra Procházková
prawdę-usłyszysz-od zwykłych-ludzi-nie od dowódców-fron­to­wych-czy-generałów
Każdy przy­pisu­je so­bie przy­naj­mniej jedną z głównych cnót, a oto mo­ja: na­leżę do niewielu uczci­wych ludzi, ja­kich kiedy­kol­wiek znałem. -Francis Scott Fitzgerald
każdy-przy­pisu­-so­bie-przy­naj­mniej-jedną-z głównych-cnót-a oto-mo­ja-na­żę-do niewielu-uczci­wych-ludzi-ja­kich