Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla większości z nas nie jest to, że mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­my ce­lu, ale to że mie­rzy­my za nis­ko i cel osiągamy 


naj­większym-niebez­pie­czeństwem-dla-większoś-z nas-nie jest to-że mie­rzy­my-za wy­soko-i nie osiąga­my-­lu-ale
michał aniołnaj­większymniebez­pie­czeństwemdlawiększościz nasnie jest toże mie­rzy­myza wy­sokoi nie osiąga­myce­lualeto że mie­rzy­myza nis­koi celosiągamy naj­większym niebez­pie­czeństwemniebez­pie­czeństwem dladla większościwiększości z nasz nas nie jest toże mie­rzy­my za wy­sokoza wy­soko i nie osiąga­myi nie osiąga­my ce­luale to że mie­rzy­myto że mie­rzy­my za nis­koza nis­ko i celi cel osiągamy naj­większym niebez­pie­czeństwem dlaniebez­pie­czeństwem dla większościdla większości z naswiększości z nas nie jest toże mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­myza wy­soko i nie osiąga­my ce­luale to że mie­rzy­my za nis­koto że mie­rzy­my za nis­ko i celza nis­ko i cel osiągamy 

Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla Euro­py jest zmęczenie. -Edmund Husserl
naj­większym-niebez­pie­czeństwem-dla-euro­py-jest zmęczenie
Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas nie jest to, że mierzymy za wysoko i nie osiągamy celu, ale to że mierzymy za nisko i cel osiągamy. -Michał Anioł
największym-niebezpieczeństwem-dla-większoś-z-nas-nie-jest-to-że-mierzymy-za-wysoko-i-nie-osiągamy-celu-ale-to-że-mierzymy-za-nisko-i-cel
Naj­większym niebez­pie­czeństwem idei są jej wyznawcy. -Zdzisław Kałędkiewicz
naj­większym-niebez­pie­czeństwem-idei-są jej-wyznawcy
Mie­rzy się po­nad cel, by tra­fić do celu. -Karol Bunsch
mie­rzy ę-po­nad-cel-by tra­fić-do celu
Niebez­pie­czeństwa czy­hają na nas właśnie wte­dy, gdy nam się wy­daje, że do­bija­my do bez­pie­czne­go por­tu i osiąga­my up­ragniony spokój. -Mikołaj Gogol
niebez­pie­czeństwa-czy­hają-na nas-właśnie-wte­dy-gdy-nam ę-wy­daje-że do­bija­my-do bez­pie­czne­go-por­-i osiąga­my
Żad­na siła nie zat­rzy­ma ser­ca, które kochać chce, wielką mocą ob­darzo­ne wal­czy i osiąga cel!  -mariuszr
Żad­na-ła-nie zat­rzy­-ser­ca-które-kochać-chce-wielką-mocą-ob­darzo­ne-wal­czy-i osiąga-cel