Naj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gać go.


naj­większym-prob­­mem-jest nie ­trze­gać-go
urszula zyburanaj­większymprob­le­memjest nie dos­trze­gaćgonaj­większym prob­le­memprob­le­mem jest nie dos­trze­gaćjest nie dos­trze­gać gonaj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gaćprob­le­mem jest nie dos­trze­gać gonaj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gać go

Chciałabym wrócić do czasów kiedy byłam dzieckiem, wte­dy naj­większym prob­le­mem było to czy zdążę na wie­czo­rynkę . -PróbujPatrzećKolorowo
chciałabym-wróć-do czasów-kiedy-byłam-dzieckiem-wte­dy-naj­większym-prob­­mem-było-to czy-zdążę-na wie­czo­rynkę
War­to dos­trze­gać po­zytyw­ne stro­ny w naj­gor­szych chwi­lach zwątpienia we wszystko. -sprawdzsam
war­to-­trze­gać-po­zytyw­ne-stro­ny-w naj­gor­szych-chwi­lach-zwątpienia-we wszystko
Gdy nie jes­teś wsta­nie uniknąć prob­le­mu, trze­ba cho­ciaż uniknąć sta­nia się prob­le­mem dla in­nych. Z cyk­lu po­wieści
gdy-nie jes­teś-wsta­nie-uniknąć-prob­­mu-trze­ba-cho­ciaż-uniknąć-sta­nia ę-prob­­mem-dla-in­nych-z-cyk­lu-po­wieś
Prob­le­mem człowieka nie jest głupota, lecz brak dos­ta­tecznych umiejętności w wy­korzys­ta­niu po­siada­nej już wiedzy. -thrillofit
prob­­mem-człowieka-nie jest głupota-lecz-brak-­­tecznych-umiejętnoś-w-wy­korzys­­niu-po­siada­nej-już-wiedzy
Jest cechą głupo­ty dos­trze­gać błędy in­nych, a za­pomi­nać o swoich. -Cyceron
jest-cechą-głupo­ty-­trze­gać-błędy-in­nych-a za­pomi­nać-o swoich
Czy le­piej jest dos­trze­gać prawdę I znając ją cierpieć? A może zaśle­piony­mi oczyma Żyć swoim szczęściem głupca...?  -Andrea
czy-­piej-jest ­trze­gać-prawdę-i-znając-ją cierpieć-a-może-zaś­piony­mi-oczyma-Żyć-swoim-szczęściem-głupca