Naj­większym złem jest ut­rzy­mywa­nie re­ligij­nych up­rzedzeń i kry­tyko­wanie in­nych ludzi bez poz­na­nia ich umysłów.


naj­większym-złem-jest ut­rzy­mywa­nie-re­ligij­nych-up­rzedzeń-i kry­tyko­wanie-in­nych-ludzi-bez-poz­na­nia-ich-umysłów
padmasambhavanaj­większymzłemjest ut­rzy­mywa­niere­ligij­nychup­rzedzeńi kry­tyko­waniein­nychludzibezpoz­na­niaichumysłównaj­większym złemzłem jest ut­rzy­mywa­niejest ut­rzy­mywa­nie re­ligij­nychre­ligij­nych up­rzedzeńup­rzedzeń i kry­tyko­waniei kry­tyko­wanie in­nychin­nych ludziludzi bezbez poz­na­niapoz­na­nia ichich umysłównaj­większym złem jest ut­rzy­mywa­niezłem jest ut­rzy­mywa­nie re­ligij­nychjest ut­rzy­mywa­nie re­ligij­nych up­rzedzeńre­ligij­nych up­rzedzeń i kry­tyko­wanieup­rzedzeń i kry­tyko­wanie in­nychi kry­tyko­wanie in­nych ludziin­nych ludzi bezludzi bez poz­na­niabez poz­na­nia ichpoz­na­nia ich umysłównaj­większym złem jest ut­rzy­mywa­nie re­ligij­nychzłem jest ut­rzy­mywa­nie re­ligij­nych up­rzedzeńjest ut­rzy­mywa­nie re­ligij­nych up­rzedzeń i kry­tyko­waniere­ligij­nych up­rzedzeń i kry­tyko­wanie in­nychup­rzedzeń i kry­tyko­wanie in­nych ludzii kry­tyko­wanie in­nych ludzi bezin­nych ludzi bez poz­na­nialudzi bez poz­na­nia ichbez poz­na­nia ich umysłównaj­większym złem jest ut­rzy­mywa­nie re­ligij­nych up­rzedzeńzłem jest ut­rzy­mywa­nie re­ligij­nych up­rzedzeń i kry­tyko­waniejest ut­rzy­mywa­nie re­ligij­nych up­rzedzeń i kry­tyko­wanie in­nychre­ligij­nych up­rzedzeń i kry­tyko­wanie in­nych ludziup­rzedzeń i kry­tyko­wanie in­nych ludzi bezi kry­tyko­wanie in­nych ludzi bez poz­na­niain­nych ludzi bez poz­na­nia ichludzi bez poz­na­nia ich umysłów

Naj­większym grzechem uczci­wych ludzi jest bez­czyn­ność w kon­fron­tacji z ewi­den­tnym złem. -Olivia Goldsmith
naj­większym-grzechem-uczci­wych-ludzi-jest bez­czyn­ność-w kon­fron­tacji-z ewi­den­tnym-złem
Błędne prze­kona­nia mają to do siebie, że kiedy się ich poz­by­wasz, one pow­ra­cają w myślach in­nych ludzi. -Logos
błędne-prze­kona­nia-mają-to do siebie-że kiedy ę-ich-poz­by­wasz-one-pow­ra­cają-w myślach-in­nych-ludzi
Naj­większym złem nękającym świat jest nie siła ludzi złych, lecz słabość najlepszych. -Romain Rolland
naj­większym-złem-nękającym-świat-jest nie ła-ludzi-złych-lecz-słabość-najlepszych
Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych. -Ryūnosuke Akutagawa
jedną-z cech-miłoś-jest krańco­wa-wrażli­wość-na wi­dok-twarzy-po­dob­nych-do twarzy-ukocha­nej-ko­biety-i od­kry­wanie-jej