Najłat­wiej się odznaczyć pra­cując be­zin­te­resow­nie dla in­nych,bo mało współzawodników 


najłat­wiej ę-odznaczyć-pra­cując-be­zin­te­resow­nie-dla-in­nychbo-ło-współzawodników 
feliks chwalibógnajłat­wiej sięodznaczyćpra­cującbe­zin­te­resow­niedlain­nychbomałowspółzawodników najłat­wiej się odznaczyćodznaczyć pra­cującpra­cując be­zin­te­resow­niebe­zin­te­resow­nie dlamało współzawodników najłat­wiej się odznaczyć pra­cującodznaczyć pra­cując be­zin­te­resow­niepra­cując be­zin­te­resow­nie dlanajłat­wiej się odznaczyć pra­cując be­zin­te­resow­nieodznaczyć pra­cując be­zin­te­resow­nie dlanajłat­wiej się odznaczyć pra­cując be­zin­te­resow­nie dla

Is­to­ta miłości po­lega na tym, że zakłada ona be­zin­te­resow­ność, samą be­zin­te­resow­ność i tyl­ko bezinteresowność.Miłość jest szkołą be­zin­te­resow­ne­go egoizmu.Te­mu najłat­wiej być skrom­nym, kto się nie ma czym chwalić.Je­dynym całko­wicie be­zin­te­resow­nym przy­jacielem, które­go można mieć na tym in­te­resow­nym świecie, ta­kim, który nig­dy go nie opuści, nig­dy nie okaże się niew­dzięcznym lub zdradziec­kim, jest pies. Po­całuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wy­liże ra­ny od­niesione w star­ciu z bru­tal­nością świata. Kiedy wszys­cy in­ni przy­jaciele odejdą, on pozostanie.Są ta­kie dni kiedy ja­kiekol­wiek słowo jest zbędne, a be­zin­te­resow­ne przy­tule­nie ociera z twarzy zwątpienie...  Jeżeli jest miej­sce spot­ka­nia się nieba z ziemią, to wykłada się jed­nym słowem: be­zin­te­resow­ność. To jest przejście z teorii do prak­ty­ki, wypróbo­wanie w życiu i spraw­dze­nie te­go, co tkwi w naszej głębi, pro­bierz naszej wiary w Bo­ga. Tu możemy się prze­konać, czy żyje­my dla Bo­ga, czy na sprzedaż.