Najbardziej pożądane jest, aby mieć duszę czynną i aby swe szczęście znajdowała ona nie w szczęściu, lecz w poczuciu swej pełnej aktywności.


najbardziej-pożądane-jest-aby-mieć-duszę-czynną-i-aby-swe-szczęście-znajdowała-ona-nie-w-szczęściu-lecz-w-poczuciu-swej-pełnej-aktywnoś
andre gidenajbardziejpożądanejestabymiećduszęczynnąsweszczęścieznajdowałaonanieszczęściuleczpoczuciuswejpełnejaktywnościnajbardziej pożądanepożądane jestaby miećmieć duszęduszę czynnączynną ii abyaby sweswe szczęścieszczęście znajdowałaznajdowała onaona nienie ww szczęściulecz ww poczuciupoczuciu swejswej pełnejpełnej aktywnościnajbardziej pożądane jestaby mieć duszęmieć duszę czynnąduszę czynną iczynną i abyi aby sweaby swe szczęścieswe szczęście znajdowałaszczęście znajdowała onaznajdowała ona nieona nie wnie w szczęściulecz w poczuciuw poczuciu swejpoczuciu swej pełnejswej pełnej aktywnościaby mieć duszę czynnąmieć duszę czynną iduszę czynną i abyczynną i aby swei aby swe szczęścieaby swe szczęście znajdowałaswe szczęście znajdowała onaszczęście znajdowała ona nieznajdowała ona nie wona nie w szczęściulecz w poczuciu swejw poczuciu swej pełnejpoczuciu swej pełnej aktywnościaby mieć duszę czynną imieć duszę czynną i abyduszę czynną i aby sweczynną i aby swe szczęściei aby swe szczęście znajdowałaaby swe szczęście znajdowała onaswe szczęście znajdowała ona nieszczęście znajdowała ona nie wznajdowała ona nie w szczęściulecz w poczuciu swej pełnejw poczuciu swej pełnej aktywności

Nie opowiadaj swej przyjaciółce o swoim szczęściu, aby nie obudzić w niej zazdrości. Nie opowiadaj też o swoich smutkach, aby nie sprawić jej radości.Kobieta jest raczej stworzona, aby być kochaną, niż aby kochać, na kształt kwiatów, co same nie czują zgoła swej woni, lecz komuś dają ją czuć. Kobiety są to istotnie kwiaty w miłości.[W ustroju despotycznym] Każdy winien mieć poczucie, że lepiej jest dlań, aby władza w ogóle nie słyszała o nim, i że bezpieczeństwo znajduje jedynie w swej nicości.Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.Nie to jest ważne, aby krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.Jaki Pan jest dobry! Oddajmy się Mu bez reszty, aby Go miłować i tak pełnić Jego wolę, aby ona była dla nas pokarmem.