Najbardziej rozczarowane małżeństwem są te kobiety, które wyszły za mąż, by nie pracować.


najbardziej-rozczarowane-łżeństwem-są-te-kobiety-które-wyszły-za-mąż-by-nie-pracować
marlena dietrichnajbardziejrozczarowanemałżeństwemtekobietyktórewyszłyzamążbyniepracowaćnajbardziej rozczarowanerozczarowane małżeństwemmałżeństwem sąsą tete kobietyktóre wyszływyszły zaza mążby nienie pracowaćnajbardziej rozczarowane małżeństwemrozczarowane małżeństwem sąmałżeństwem są tesą te kobietyktóre wyszły zawyszły za mążby nie pracowaćnajbardziej rozczarowane małżeństwem sąrozczarowane małżeństwem są temałżeństwem są te kobietyktóre wyszły za mążnajbardziej rozczarowane małżeństwem są terozczarowane małżeństwem są te kobiety

Zasuszony w klasztorze mnich, fanatyczny apostoł odrazy do ciała, surowy patriarcha rodziny, najwierniejszy mąż, najbardziej rozmiłowany kochanek, każdy świadomie lub bezwiednie odczuwa przebiegający mu po nerwach prąd zmysłowy na widok urodziwej kobiety.To cudowna rzecz widzieć, jak mąż i żona razem spostrzegają i czują, że zakochują się od nowa. To jest to, co nazywa się prawdziwym małżeństwem.Nie załamuj się przez rzeczy, które w życiu Ci nie wyszły, każdy po­pełnia błędy. Trze­ba umieć wy­ciągnąć z nich wnios­ki i nie brnąć w nie dru­gi raz. Pa­miętaj o wy­darze­niach, które wy­wołały uśmiech na Two­jej twarzy. To one spra­wią, że będzie Ci się żyło le­piej. Nie pod­da­waj się! Oczy ukochanej kobiety były zawsze dla mężczyzny okularami, przez które patrzył na świat. Nawet najbardziej samodzielny widzi pewną liczbę zjawisk przez te soczewki.Widzimy, że te kraje rozwijają się najbardziej, które mają dobrą monetę, upadają zaś i giną, które używają złej.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.