Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.


najbiedniejszy-człowiek-może-być-milionerem-śli-tylko-postawi-sobie-cel-a-potem-pracuje-aby-ten-cel-osiągnąć-pomyśl-o-tym-każdy-postęp
joseph murphynajbiedniejszyczłowiekmożebyćmilioneremjeślitylkopostawisobiecelpotempracujeabytencelosiągnąćpomyśltymkażdypostępzaczynasiętobietoszczerzewierzyszmożeszwszystkimczymchcesznajbiedniejszy człowiekczłowiek możemoże byćbyć milioneremjeśli tylkotylko postawipostawi sobiesobie celpotem pracujeaby tenten celcel osiągnąćpomyśl oo tymkażdy postęppostęp zaczynazaczyna sięw tobiejeśli wszczerze wierzyszmożesz byćbyć wszystkimczym tylkotylko chcesznajbiedniejszy człowiek możeczłowiek może byćmoże być milioneremjeśli tylko postawitylko postawi sobiepostawi sobie cela potem pracujeaby ten celten cel osiągnąćpomyśl o tymkażdy postęp zaczynapostęp zaczyna sięzaczyna się wsię w tobiew to szczerzemożesz być wszystkimczym tylko chcesz

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.Człowiek może być biedny, ale dopóki ma cel i usiłuje go osiągnąć – jest pięknyCzłowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa.Jeśli chciałoby się być tylko szczęśliwym, cel osiągnie się szybko, jednak chciałoby się być szczęśliwszym niż inni. A to trudne, ponieważ zwykle uważamy ich za szczęśliwszych, niż są w rzeczywistości.Mądrość polega na tym, aby nie być szalonym, jeśli tylko usprawiedliwiają to okoliczności.Jeśli wy­tycza­my so­bie cel, gdy za­leży nam je­dynie na dążeniu do je­go reali­zac­ji, to cel sta­je się środkiem.