Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu..., aby można było powiedzieć umierając: całe życie, wszystkie siły oddałem rzeczy najpiękniejszej na świecie - walce o wyzwolenie ludzkości.


najdroższą-dla-człowieka-rzeczą-jest-życie-dane-jest-raz-człowiekowi-i-trzeba-przeżyć-tak-aby-nie-płonąć-ze-wstydu-za-lata-przeżyte-bez
mikołaj ostrowskinajdroższądlaczłowiekarzecząjestżyciedanerazczłowiekowitrzebaprzeżyćtakabyniepłonąćzewstyduzalataprzeżytebezcelumożnabyłopowiedziećumierająccałeżyciewszystkiesiłyoddałemrzeczynajpiękniejszejnaświeciewalcewyzwolenieludzkościnajdroższą dladla człowiekaczłowieka rzecząrzeczą jestjest życiedane jestjest razraz człowiekowiczłowiekowi ii trzebatrzeba przeżyćprzeżyć jeje takaby nienie płonąćpłonąć zeze wstyduwstydu zaza latalata przeżyteprzeżyte bezbez celuaby możnamożna byłobyło powiedziećpowiedzieć umierająccałe życiewszystkie siłysiły oddałemoddałem rzeczyrzeczy najpiękniejszejnajpiękniejszej nana świecieświeciewalcewalce oo wyzwoleniewyzwolenie ludzkościnajdroższą dla człowiekadla człowieka rzeczączłowieka rzeczą jestrzeczą jest życiedane jest razjest raz człowiekowiraz człowiekowi iczłowiekowi i trzebai trzeba przeżyćtrzeba przeżyć jeprzeżyć je takaby nie płonąćnie płonąć zepłonąć ze wstyduze wstydu zawstydu za lataza lata przeżytelata przeżyte bezprzeżyte bez celuaby można byłomożna było powiedziećbyło powiedzieć umierającwszystkie siły oddałemsiły oddałem rzeczyoddałem rzeczy najpiękniejszejrzeczy najpiękniejszej nanajpiękniejszej na świeciena świeciewalce owalce o wyzwolenieo wyzwolenie ludzkości

Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu.Aby życie było mądre, najważniejsza jest dobrze pojęta troska, po części o naszą teraźniejszość, po części o naszą przyszłość, tak aby jedno nie było przeszkodą dla drugiego.Aby życie było mądre, naj­ważniej­sza jest dob­rze pojęta tros­ka, po części o naszą te­raźniej­szość, po części o naszą przyszłość, tak aby jed­no nie było przeszkodą dla drugiego.Nie wystarczy powiedzieć Myślę, że le­piej jest cier­pieć, tonąć we łzach, płonąć z gniewu, usychać z tęskno­ty czy więdnąć z zaz­drości niż całe życie przeżyć, mając „święty spokój”.Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko.