Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa.


najdziwniejszym-z-ludzi-jest-geniusz-ten-tak-daleko-w-przyszłość-wybiega-że-ginie-z-oczu-ludzi-z-nim-żyjących-a-nie-wiadomo-które-pokolenie
fryderyk chopinnajdziwniejszymludzijestgeniusztentakdalekoprzyszłośćwybiegażeginieoczunimżyjącychniewiadomoktórepokoleniepojąćgozdołageniuszwielkinosświetnywąchalitisktórymkierunekwiatruprzyszłościwyczuwanajdziwniejszym zz ludziludzi jestjest geniuszten taktak dalekodaleko ww przyszłośćprzyszłość wybiegaże ginieginie zz oczuoczu ludziludzi zz nimnim żyjącychnie wiadomoktóre pokoleniepokolenie pojąćpojąć gogo zdołageniusz mama wielkiwielki nosnos ii świetnyświetny wąchalitisktórym kierunekkierunek wiatruwiatru przyszłościprzyszłości wyczuwanajdziwniejszym z ludziz ludzi jestludzi jest geniuszten tak dalekotak daleko wdaleko w przyszłośćw przyszłość wybiegaże ginie zginie z oczuz oczu ludzioczu ludzi zludzi z nimz nim żyjącycha nie wiadomoktóre pokolenie pojąćpokolenie pojąć gopojąć go zdołageniusz ma wielkima wielki noswielki nos inos i świetnyi świetny wąchalitisktórym kierunek wiatrukierunek wiatru przyszłościwiatru przyszłości wyczuwa

Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła.Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent - nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz - nie nagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie - świat jest pełen ludzi wykształconych o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.Geniusz liryki to geniusz niedoświadczenia.Geniusz, co bywa w pokorze natchnięty, To już nie geniusz - to na ziemi święty! Bo czymże świętość, jak nie czystym trwaniem, wiecznym natchnieniem - i wiecznym kochaniem.Ten, którego myśl nie wybiega daleko, zobaczy udrękę z bliska.Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości - ani przyszłości.