Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła.


najdziwniejszym-z-ludzi-jest-geniusz-ten-tak-daleko-w-przyszłość-wybiega-że-ginie-z-oczu-ludzi-z-nim-żyjących-a-nie-wiadomo-które-pokolenie
fryderyk chopinnajdziwniejszymludzijestgeniusztentakdalekoprzyszłośćwybiegażeginieoczunimżyjącychniewiadomoktórepokoleniepojąćgozdołanajdziwniejszym zz ludziludzi jestjest geniuszten taktak dalekodaleko ww przyszłośćprzyszłość wybiegaże ginieginie zz oczuoczu ludziludzi zz nimnim żyjącychnie wiadomoktóre pokoleniepokolenie pojąćpojąć gogo zdołanajdziwniejszym z ludziz ludzi jestludzi jest geniuszten tak dalekotak daleko wdaleko w przyszłośćw przyszłość wybiegaże ginie zginie z oczuz oczu ludzioczu ludzi zludzi z nimz nim żyjącycha nie wiadomoktóre pokolenie pojąćpokolenie pojąć gopojąć go zdoła

Ten, którego myśl nie wybiega daleko, zobaczy udrękę z bliska. -Konfucjusz
ten-którego-myśl-nie-wybiega-daleko-zobaczy-udrękę-z-bliska
Wyobrażam sobie wszystkich ludzi żyjących dniem dzisiejszym. -John Lennon
wyobrażam-sobie-wszystkich-ludzi-żyjących-dniem-dzisiejszym
Wyob­rażam so­bie wszys­tkich ludzi żyjących dniem dzisiejszym. -John Lennon
wyob­rażam-so­bie-wszys­tkich-ludzi-żyjących-dniem-dzisiejszym
Miłość jest to jakieś nie wiadomo co, przychodzące nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak, i sprawiające ból nie wiadomo dlaczego. -Louis de Camoes
miłość-jest-to-jakieś-nie-wiadomo-co-przychodzą-nie-wiadomo-skąd-i-nie-wiadomo-jak-i-sprawiają-ból-nie-wiadomo-dlaczego