Najgłup­sza ko­bieta może kiero­wać mądrym mężczyzną, ale trze­ba bar­dzo mądrej ko­biety, by po­kiero­wać głupcem.


najgłup­sza-ko­bieta-może-kiero­wać-mądrym-mężczyzną-ale-trze­ba-bar­dzo-mądrej-ko­biety-by po­kiero­wać-głupcem
rudyard kiplingnajgłup­szako­bietamożekiero­waćmądrymmężczyznąaletrze­babar­dzomądrejko­bietyby po­kiero­waćgłupcemnajgłup­sza ko­bietako­bieta możemoże kiero­waćkiero­wać mądrymmądrym mężczyznąale trze­batrze­ba bar­dzobar­dzo mądrejmądrej ko­bietyby po­kiero­wać głupcemnajgłup­sza ko­bieta możeko­bieta może kiero­waćmoże kiero­wać mądrymkiero­wać mądrym mężczyznąale trze­ba bar­dzotrze­ba bar­dzo mądrejbar­dzo mądrej ko­bietynajgłup­sza ko­bieta może kiero­waćko­bieta może kiero­wać mądrymmoże kiero­wać mądrym mężczyznąale trze­ba bar­dzo mądrejtrze­ba bar­dzo mądrej ko­bietynajgłup­sza ko­bieta może kiero­wać mądrymko­bieta może kiero­wać mądrym mężczyznąale trze­ba bar­dzo mądrej ko­biety

Ten może rządzić in­ny­mi, kto pot­ra­fi kiero­wać sobą. -Solon
ten-może-rządzić-in­ny­mi-kto-pot­ra­fi-kiero­wać-sobą
Uwierz mi na słowo: najgłupsza kobieta potrafi kierować mądrym mężczyzną, ale trzeba bardzo mądrej kobiety, by kierować głupcem. -Rudyard Kipling
uwierz-mi-na-słowo-najgłupsza-kobieta-potrafi-kierować-mądrym-mężczyzną-ale-trzeba-bardzo-mądrej-kobiety-by-kierować-głupcem
Mówią, że w miłości trze­ba kiero­wać się ser­cem. Czy po każdym następnym nie­szczęśli­wym za­kocha­niu się da­lej tak uważasz?  -opuszczona
mówią-że w miłoś-trze­ba-kiero­wać ę-ser­cem-czy-po każdym-następnym-nie­szczęśli­wym-za­kocha­niu ę-da­lej-tak-uważasz 
w dzi­siej­szych-cza­sach-człowiek-jest zda­ny-tyl­ko-na siebie-nie war­to-ufać-in­nym-trze­ba-sie-kiero­wać-włas­ny­mi