Najgorsze, co można powiedzieć o większości czyniących zło, od mężów stanu aż po złodziei, to to, że nie są na tyle ludźmi, żeby zostali potępieni.


najgorsze-co-można-powiedzieć-o-większoś-czyniących-zło-od-mężów-stanu-aż-po-złodziei-to-to-że-nie-są-na-tyle-ludźmi-żeby-zostali
thomas stearns eliotnajgorszecomożnapowiedziećwiększościczyniącychzłoodmężówstanupozłodzieitotożenienatyleludźmiżebyzostalipotępienico możnamożna powiedziećpowiedzieć oo większościwiększości czyniącychczyniących złood mężówmężów stanustanu ażaż popo złodzieiże nienie sąsą nana tyletyle ludźmiżeby zostalizostali potępienico można powiedziećmożna powiedzieć opowiedzieć o większościo większości czyniącychwiększości czyniących złood mężów stanumężów stanu ażstanu aż poaż po złodzieiże nie sąnie są nasą na tylena tyle ludźmiżeby zostali potępienico można powiedzieć omożna powiedzieć o większościpowiedzieć o większości czyniącycho większości czyniących złood mężów stanu ażmężów stanu aż postanu aż po złodzieiże nie są nanie są na tylesą na tyle ludźmico można powiedzieć o większościmożna powiedzieć o większości czyniącychpowiedzieć o większości czyniących złood mężów stanu aż pomężów stanu aż po złodzieiże nie są na tylenie są na tyle ludźmi

Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.Sława wielu mężów stanu polega na tym, że mogąc zrobić wiele dobrego, ostatecznie nie zrobili nic złego.Najgorsze co może spotkać mężczyznę to związek z kobietą nie kochającą na tyle, by nie widzieć słabostek, które on usiłuje ukryć przed samym sobą i na tyle brutalną, aby wywlekać je przed innymi.Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych.Najprzenikliwszy mężczyzna na świecie nie potrafi powiedzieć o kobiecie tyle dobrego ani tyle złego, ile one same o sobie myślą.Żeby mieć powodzenie w życiu, kobieta winna być na tyle wykształcona, żeby przyciągać głupich mężczyzn i na tyle wulgarna, by kusić mężczyzn inteligentnych.