Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza.


najgroźniejsze-jest-zepsucie-tajemne-zepsucie-które-ę-kryje-które-udaje-porządek-które-przybiera-kształt-zasady-które-kieruje-ę-tam-dokąd-na
montesquieunajgroźniejszejestzepsucietajemnezepsuciektóresiękryjeudajeporządekprzybierakształtzasadykierujetamdokądnapozórwcaleniezmierzanajgroźniejsze jestjest zepsuciezepsucie tajemnektóre sięsię kryjektóre udajeudaje porządekktóre przybieraprzybiera kształtkształt zasadyktóre kierujekieruje sięsię tamdokąd nana pozórpozór wcalewcale nienie zmierzanajgroźniejsze jest zepsuciejest zepsucie tajemnektóre się kryjektóre udaje porządekktóre przybiera kształtprzybiera kształt zasadyktóre kieruje siękieruje się tamdokąd na pozórna pozór wcalepozór wcale niewcale nie zmierza

****** *** …w myślach, które biegną szybko… …w marze­niach, które są jak ko­loro­we motyle… …w snach, które są piękne… ZAWSZE… ****** *** Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy.Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy.Cięższe jest brzemię, które się dźwiga, niż to, które dopiero chce się wziąć na barki.Ilość głupstw, które dokonuje się z rozsądku jest daleko większa od tych, które się czyni rzeczywiście z głupoty.Ilość głupstw, które dokonuje się z rozsądku, jest daleko większa od tych, które się czyni rzeczywiście z głupoty.