Najkrótsza i najlepszą drogą, by zrobić fortunę, jest dać ludziom wyraźnie poznać, że wspieranie nas leży w ich najlepszym interesie.


najkrótsza-i-najlepszą-drogą-by-zrobić-fortunę-jest-dać-ludziom-wyraźnie-poznać-że-wspieranie-nas-ży-w-ich-najlepszym-interesie
jean de la bruyèrenajkrótszanajlepsządrogąbyzrobićfortunęjestdaćludziomwyraźniepoznaćżewspieranienasleżyichnajlepszyminteresienajkrótsza ii najlepsząnajlepszą drogąby zrobićzrobić fortunęjest daćdać ludziomludziom wyraźniewyraźnie poznaćże wspieraniewspieranie nasnas leżyleży ww ichich najlepszymnajlepszym interesienajkrótsza i najlepsząi najlepszą drogąby zrobić fortunęjest dać ludziomdać ludziom wyraźnieludziom wyraźnie poznaćże wspieranie naswspieranie nas leżynas leży wleży w ichw ich najlepszymich najlepszym interesienajkrótsza i najlepszą drogąjest dać ludziom wyraźniedać ludziom wyraźnie poznaćże wspieranie nas leżywspieranie nas leży wnas leży w ichleży w ich najlepszymw ich najlepszym interesiejest dać ludziom wyraźnie poznaćże wspieranie nas leży wwspieranie nas leży w ichnas leży w ich najlepszymleży w ich najlepszym interesie

Miłość jest najkrótszą drogą do nas samych i do innych ludzi.Nauczyć się czegoś od swych wrogów jest najlepszą drogą do tego, żeby ich polubić, albowiem to usposabia do wdzięczności dla nich.Zawsze obieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna.Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu.Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka.In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.