Najlepiej mają ci, którzy potrafią śmiać się z samych siebie - nigdy nie cierpią na brak rozrywki.


najlepiej-mają-którzy-potrafią-śmiać-ę-z-samych-siebie-nigdy-nie-cierpią-na-brak-rozrywki
shirley maclainenajlepiejmająktórzypotrafiąśmiaćsięsamychsiebienigdyniecierpiąnabrakrozrywkinajlepiej mająmają ciktórzy potrafiąpotrafią śmiaćśmiać sięz samychsamych siebiesiebienigdynigdy nienie cierpiącierpią nana brakbrak rozrywkinajlepiej mają ciktórzy potrafią śmiaćpotrafią śmiać sięśmiać się zsię z samychz samych siebiesamych siebienigdy nienigdy nie cierpiąnie cierpią nacierpią na brakna brak rozrywkiktórzy potrafią śmiać siępotrafią śmiać się zśmiać się z samychsię z samych siebiez samych siebienigdy nie cierpiąnigdy nie cierpią nanie cierpią na brakcierpią na brak rozrywkiktórzy potrafią śmiać się zpotrafią śmiać się z samychśmiać się z samych siebiesię z samych siebienigdy nie cierpią nanigdy nie cierpią na braknie cierpią na brak rozrywki

Jeśli nauczymy się śmiać z samych siebie, nigdy nie zabraknie nam rozrywki.Błogosławieni, którzy umieją śmiać z samych siebie: nie przestaną nigdy się bawić.Ci, którzy nie potrafią płakać z całego serca, nie potrafią się również serdecznie śmiać.Jeśli nie będziemy umieli od czasu do czasu dla zabawy śmiać się z samych siebie, ryzykujemy, że śmiać się będą z nas inniSprawy przybierają najlepszy obrót dla tych, którzy potrafią nimi najlepiej pokierować.Są, którzy patrzą w lustro i wytrzymują. Są, którzy niszczą lustra. Są, którzy ujrzawszy się, niszczą siebie samych. I zdarza się, przed którymi Jego miłosierdzie zasłania lustro.