Najlepiej mają ci, którzy potrafią śmiać się z samych siebie - nigdy nie cierpią na brak rozrywki.


najlepiej-mają-którzy-potrafią-śmiać-ę-z-samych-siebie-nigdy-nie-cierpią-na-brak-rozrywki
shirley maclainenajlepiejmająktórzypotrafiąśmiaćsięsamychsiebienigdyniecierpiąnabrakrozrywkinajlepiej mająmają ciktórzy potrafiąpotrafią śmiaćśmiać sięz samychsamych siebiesiebienigdynigdy nienie cierpiącierpią nana brakbrak rozrywkinajlepiej mają ciktórzy potrafią śmiaćpotrafią śmiać sięśmiać się zsię z samychz samych siebiesamych siebienigdy nienigdy nie cierpiąnie cierpią nacierpią na brakna brak rozrywkiktórzy potrafią śmiać siępotrafią śmiać się zśmiać się z samychsię z samych siebiez samych siebienigdy nie cierpiąnigdy nie cierpią nanie cierpią na brakcierpią na brak rozrywkiktórzy potrafią śmiać się zpotrafią śmiać się z samychśmiać się z samych siebiesię z samych siebienigdy nie cierpią nanigdy nie cierpią na braknie cierpią na brak rozrywki

Jeśli nauczymy się śmiać z samych siebie, nigdy nie zabraknie nam rozrywki. -Jan Budziaszek
jeśli-nauczymy-ę-śmiać-z-samych-siebie-nigdy-nie-zabraknie-nam-rozrywki
Błogosławieni, którzy umieją śmiać z samych siebie: nie przestaną nigdy się bawić. -Anonim
błogosławieni-którzy-umieją-śmiać-z-samych-siebie-nie-przestaną-nigdy-ę-bawić
Ci, którzy nie potrafią płakać z całego serca, nie potrafią się również serdecznie śmiać. -Golda Meir
ci-którzy-nie-potrafią-płakać-z-całego-serca-nie-potrafią-ę-również-serdecznie-śmiać
Jeśli nie będziemy umieli od czasu do czasu dla zabawy śmiać się z samych siebie, ryzykujemy, że śmiać się będą z nas inni -K. T. Toeplitz
jeśli-nie-będziemy-umieli-od-czasu-do-czasu-dla-zabawy-śmiać-ę-z-samych-siebie-ryzykujemy-że-śmiać-ę-będą-z-nas-inni
Sprawy przybierają najlepszy obrót dla tych, którzy potrafią nimi najlepiej pokierować. -Adam Linkletter
sprawy-przybierają-najlepszy-obrót-dla-tych-którzy-potrafią-nimi-najlepiej-pokierować
Są, którzy patrzą w lustro i wytrzymują. Są, którzy niszczą lustra. Są, którzy ujrzawszy się, niszczą siebie samych. I zdarza się, przed którymi Jego miłosierdzie zasłania lustro. -Anna Jokai
są-którzy-patrzą-w-lustro-i-wytrzymują-są-którzy-niszczą-lustra-są-którzy-ujrzawszy-ę-niszczą-siebie-samych-i-zdarza-ę-przed-którymi