Najlepiej przystosowani do środowiska są konformiści, ale świat zmieniają nonkonformiści, przeciwstawiając się złej woli, rutynie, stereotypom i utartym schematom. Niestety za nonkonformizm płaci się samotnością i odrzuceniem, a w skrajnych przypadkach nawet życiem.


najlepiej-przystosowani-do-środowiska-są-konformiś-ale-świat-zmieniają-nonkonformiś-przeciwstawiając-ę-złej-woli-rutynie-stereotypom-i
urszula ruszkowskanajlepiejprzystosowanidośrodowiskakonformiścialeświatzmieniająnonkonformiściprzeciwstawiającsięzłejwolirutyniestereotypomutartymschematomniestetyzanonkonformizmpłacisamotnościąodrzuceniemskrajnychprzypadkachnawetżyciemnajlepiej przystosowaniprzystosowani dodo środowiskaśrodowiska sąsą konformiściale światświat zmieniajązmieniają nonkonformiściprzeciwstawiając sięsię złejzłej wolistereotypom ii utartymutartym schematomniestety zaza nonkonformizmnonkonformizm płacipłaci sięsię samotnościąsamotnością ii odrzuceniemw skrajnychskrajnych przypadkachprzypadkach nawetnawet życiemnajlepiej przystosowani doprzystosowani do środowiskado środowiska sąśrodowiska są konformiściale świat zmieniająświat zmieniają nonkonformiściprzeciwstawiając się złejsię złej wolistereotypom i utartymi utartym schematomniestety za nonkonformizmza nonkonformizm płacinonkonformizm płaci siępłaci się samotnościąsię samotnością isamotnością i odrzuceniema w skrajnychw skrajnych przypadkachskrajnych przypadkach nawetprzypadkach nawet życiem

Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem.Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat.Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do poziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przyjaciele, co udowadnia, że przyjaźń, to coś boskiego i nieśmiertelnego.Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także i ludzie, którzy zniżają się do po­ziomu rzeczy, ale nie zmieniają się przy­jaciele, co udo­wad­nia, że przy­jaźń to coś bos­kiego i nieśmiertelnego.Na tym po­lega war­tość życia, że płaci się za nie na­wet życiem.Świat dzisiejszy jest tak urządzony, że nawet przy najlepszej woli otoczenia dokonuje się bezimienna zbrodnia na każdej jednostce. Nikt nie winien i winni są wszyscy. Dzieje się wciąż to samo, co w ścisku podczas pożaru.