Najlepsze dla człowieka jest to, czego on sam chce, a nie to, co mu obmyślą przyjaciele.


najlepsze-dla-człowieka-jest-to-czego-on-sam-chce-a-nie-to-co-mu-obmyślą-przyjaciele
maria rodziewiczównanajlepszedlaczłowiekajesttoczegoonsamchceniecomuobmyśląprzyjacielenajlepsze dladla człowiekaczłowieka jestczego onon samsam chceco mumu obmyśląobmyślą przyjacielenajlepsze dla człowiekadla człowieka jestczego on samon sam chceco mu obmyśląmu obmyślą przyjacielenajlepsze dla człowieka jestczego on sam chceco mu obmyślą przyjaciele

Miłość wierna - jeśli nie ulega zubożeniu - jest dla człowieka najbardziej dostępnym sposobem zachowania w sobie tego, co najlepsze.Przyjaciele nie dają ci maskotek ani czekoladek. Przynoszą ciepłe skarpetki, krem, który właśnie ci się skończyły, albo słoiki, kiedy robisz przetwory. Przyjaciele wiedzą, czego ci naprawdę potrzeba.Najlepsze są nowe ubrania i starzy przyjaciele.Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki.Dla człowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga.Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego.