Najlepsze dla człowieka jest to, czego on sam chce, a nie to, co mu obmyślą przyjaciele.


najlepsze-dla-człowieka-jest-to-czego-on-sam-chce-a-nie-to-co-mu-obmyślą-przyjaciele
maria rodziewiczównanajlepszedlaczłowiekajesttoczegoonsamchceniecomuobmyśląprzyjacielenajlepsze dladla człowiekaczłowieka jestczego onon samsam chceco mumu obmyśląobmyślą przyjacielenajlepsze dla człowiekadla człowieka jestczego on samon sam chceco mu obmyśląmu obmyślą przyjacielenajlepsze dla człowieka jestczego on sam chceco mu obmyślą przyjaciele

Miłość wierna - jeśli nie ulega zubożeniu - jest dla człowieka najbardziej dostępnym sposobem zachowania w sobie tego, co najlepsze. -Albert Camus
miłość-wierna-śli-nie-ulega-zubożeniu-jest-dla-człowieka-najbardziej-dostępnym-sposobem-zachowania-w-sobie-tego-co-najlepsze
Najlepsze są nowe ubrania i starzy przyjaciele. -Doug Horton
najlepsze-są-nowe-ubrania-i-starzy-przyjaciele
Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki. -Anonim
serce-człowieka-obmyś-drogę-lecz-pan-utwierdza-kroki
Dla człowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga. -Antoni Kępiński
dla-człowieka-nie tyl­ko-świat-otaczający-jest za­gadką-jest on ą-sam-dla-siebie-i z obu-­jem­nic-bar­dziej-dręczącą-wy­daje ę
Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego. -Augustyn Św
szczęśliwy-jest-człowiek-który-posiada-to-czego-chce-a-nie-chce-nic-złego