Najlepszy sposób ukarania kobiety to kupić jej trzy kapelusze i zamknąć ją z nimi w pokoju bez lustra.


najlepszy-sposób-ukarania-kobiety-to-kupić-jej-trzy-kapelusze-i-zamknąć-ją-z-nimi-w-pokoju-bez-lustra
sacha guitrynajlepszysposóbukaraniakobietytokupićjejtrzykapeluszezamknąćnimipokojubezlustranajlepszy sposóbsposób ukaraniaukarania kobietykupić jejjej trzytrzy kapeluszekapelusze ii zamknąćzamknąć jąz niminimi ww pokojupokoju bezbez lustranajlepszy sposób ukaraniasposób ukarania kobietykobiety to kupićkupić jej trzyjej trzy kapeluszetrzy kapelusze ikapelusze i zamknąći zamknąć jązamknąć ją zją z nimiz nimi wnimi w pokojuw pokoju bezpokoju bez lustranajlepszy sposób ukarania kobietyukarania kobiety to kupićkobiety to kupić jejkupić jej trzy kapeluszejej trzy kapelusze itrzy kapelusze i zamknąćkapelusze i zamknąć jąi zamknąć ją zzamknąć ją z nimiją z nimi wz nimi w pokojunimi w pokoju bezw pokoju bez lustrasposób ukarania kobiety to kupićukarania kobiety to kupić jejkobiety to kupić jej trzykupić jej trzy kapelusze ijej trzy kapelusze i zamknąćtrzy kapelusze i zamknąć jąkapelusze i zamknąć ją zi zamknąć ją z nimizamknąć ją z nimi wją z nimi w pokojuz nimi w pokoju beznimi w pokoju bez lustra

Czas - bez­li­tos­na pot­worność. Lecą godzi­ny, dni, ty­god­nie, bez znacze­nia i wa­gi, aż rap­tem se­kun­da i oka­zuje się, że nie sposób jej cofnąć, nie sposób wymazać.Sprawy przybierają najlepszy obrót dla tych, którzy potrafią nimi najlepiej pokierować.Kobieta, którą mąż zaniedbuje, zaczyna siebie również zaniedbywać albo sprawiać sobie wspaniałe kapelusze za pieniądze męża innej kobiety.Najpewniejszy sposób na rozmijanie się z rzeczywistością, to ta żonglerka umysłowa, polegająca na wysuwaniu na pierwszy plan małych, prawdziwych, ale absolutnie nic nie znaczących faktów. To najlepszy sposób na odcinanie się od rzeczywistości.Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się.Jeżeli trzymasz się wyłącznie swojej żony, nie będziesz mógł nic dać, ani sprzedać, ani kupić bez jej zezwolenia.