Najliczniejsza nawet publiczność na koncercie nie jest tłumem, masą. Artysta odczuwa ją bezpośrednio jak zbiór rozmaicie reagujących na jego sztukę indywidualności. Dopiero tajemnicze milczenie aparatu odbiorniczego daje mu owo niesamowite, kosmiczne niemalże wrażenie, iż przemawia bezpośrednio do wielkiego X zwanego ludzkością.


najliczniejsza-nawet-publiczność-na-koncercie-nie-jest-tłumem-masą-artysta-odczuwa-ją-bezpośrednio-jak-zbiór-rozmaicie-reagujących-na-jego
karol szymanowskinajliczniejszanawetpublicznośćnakoncercieniejesttłumemmasąartystaodczuwabezpośredniojakzbiórrozmaiciereagującychjegosztukęindywidualnościdopierotajemniczemilczenieaparatuodbiorniczegodajemuowoniesamowitekosmiczneniemalżewrażenieprzemawiadowielkiegozwanegoludzkościąnajliczniejsza nawetnawet publicznośćpubliczność nana koncerciekoncercie nienie jestjest tłumemartysta odczuwaodczuwa jąją bezpośredniobezpośrednio jakjak zbiórzbiór rozmaicierozmaicie reagującychreagujących nana jegojego sztukęsztukę indywidualnościdopiero tajemniczetajemnicze milczeniemilczenie aparatuaparatu odbiorniczegoodbiorniczego dajedaje mumu owoowo niesamowitekosmiczne niemalżeniemalże wrażenieiż przemawiaprzemawia bezpośredniobezpośrednio dodo wielkiegowielkiego xx zwanegozwanego ludzkościąnajliczniejsza nawet publicznośćnawet publiczność napubliczność na koncerciena koncercie niekoncercie nie jestnie jest tłumemartysta odczuwa jąodczuwa ją bezpośrednioją bezpośrednio jakbezpośrednio jak zbiórjak zbiór rozmaiciezbiór rozmaicie reagującychrozmaicie reagujących nareagujących na jegona jego sztukęjego sztukę indywidualnościdopiero tajemnicze milczenietajemnicze milczenie aparatumilczenie aparatu odbiorniczegoaparatu odbiorniczego dajeodbiorniczego daje mudaje mu owomu owo niesamowitekosmiczne niemalże wrażenieiż przemawia bezpośrednioprzemawia bezpośrednio dobezpośrednio do wielkiegodo wielkiego xwielkiego x zwanegox zwanego ludzkością

Prawda podobna jest do bóstwa - nie ukazuje się bezpośrednio, musimy odgadywać ją z przejawów. -Johann Wolfgang Goethe
prawda-podobna-jest-do-bóstwa-nie-ukazuje-ę-bezpośrednio-musimy-odgadywać-ją-z-przejawów
Prawda jest podobna Bogu: nie ukazuje się bezpośrednio, musimy ją odgadywać z jej przejawów. -Johann Wolfgang Goethe
prawda-jest-podobna-bogu-nie-ukazuje-ę-bezpośrednio-musimy-ją-odgadywać-z-jej-przejawów
Autorytet rządzących spoczywa bezpośrednio lub pośrednio ostatecznie na przemocy. -Woodrow Wilson
autorytet-rządzących-spoczywa-bezpośrednio-lub-pośrednio-ostatecznie-na-przemocy
O przedmiocie praw. Godna podziwu jest myśl Platona, że prawa istnieją po to, by przekazywać nakazy rozumu tym, którzy ich nie mogą otrzymywać bezpośrednio. -Montesquieu
o-przedmiocie-praw-godna-podziwu-jest-myśl-platona-że-prawa-istnieją-po-to-by-przekazywać-nakazy-rozumu-tym-którzy-ich-nie-mogą-otrzymywać