Najmądrzejszy człowiek w porównaniu z bogiem wydaje się małpą pod względem mądrości, piękna i pod innymi względami.


najmądrzejszy-człowiek-w-porównaniu-z-bogiem-wydaje-ę-łpą-pod-względem-mądroś-piękna-i-pod-innymi-względami
heraklit z efezunajmądrzejszyczłowiekporównaniubogiemwydajesięmałpąpodwzględemmądrościpięknainnymiwzględaminajmądrzejszy człowiekczłowiek ww porównaniuporównaniu zz bogiembogiem wydajewydaje sięsię małpąmałpą podpod względemwzględem mądrościpiękna ii podpod innymiinnymi względaminajmądrzejszy człowiek wczłowiek w porównaniuw porównaniu zporównaniu z bogiemz bogiem wydajebogiem wydaje sięwydaje się małpąsię małpą podmałpą pod względempod względem mądrościpiękna i podi pod innymipod innymi względaminajmądrzejszy człowiek w porównaniuczłowiek w porównaniu zw porównaniu z bogiemporównaniu z bogiem wydajez bogiem wydaje siębogiem wydaje się małpąwydaje się małpą podsię małpą pod względemmałpą pod względem mądrościpiękna i pod innymii pod innymi względaminajmądrzejszy człowiek w porównaniu zczłowiek w porównaniu z bogiemw porównaniu z bogiem wydajeporównaniu z bogiem wydaje sięz bogiem wydaje się małpąbogiem wydaje się małpą podwydaje się małpą pod względemsię małpą pod względem mądrościpiękna i pod innymi względami

Ce­lem wycho­wania skauto­wego jest pod­niesienie po­ziomu przyszłych, wzo­rowych oby­wate­li, szczególnie pod względem cha­rak­te­ru i zdro­wia; zastąpienie sa­molub­stwa służbą dla bliźnich, us­praw­nienie chłopców pod względem mo­ral­nym i fi­zycznym, aby mog­li pełnić służbę bliźnim.Człowiek up­rzej­my, choć różni się pod względem po­zytyw­nym, zaw­sze zos­ta­je od­trąco­ny przez in­nych. Właśnie za swo­je dob­re ser­ce i życzliwość. 17.06.2011 W porównaniu z marnotrawstwem ofiar kobiety dla mężczyzny jest on względem niej bezwstydnym skąpcem.Ewolucja oznacza ciągłe udoskonalanie pod każdym względem, aż w końcu we wszystkim będziemy najlepsi.Sto kilogramów waży serce orki, ale pod innym względem lekkie jest.Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem.