Najmądrzejszy naród na świecie to niewątpliwie Chińczycy. Wynaleźli druk, ale nie gazety, proch - ale tylko do sztucznych ogni, wynaleźli wreszcie kompas - ale powstrzymali się przed odkryciem Ameryki.


najmądrzejszy-naród-na-świecie-to-niewątpliwie-chińczycy-wynaleźli-druk-ale-nie-gazety-proch-ale-tylko-do-sztucznych-ogni-wynaleźli-wreszcie
charles chaplinnajmądrzejszynaródnaświecietoniewątpliwiechińczycywynaleźlidrukaleniegazetyprochtylkodosztucznychogniwynaleźliwreszciekompaspowstrzymalisięprzedodkryciemamerykinajmądrzejszy naródnaród nana świecieniewątpliwie chińczycywynaleźli drukale nienie gazetyprochaleale tylkotylko dodo sztucznychsztucznych ogniwynaleźli wreszciewreszcie kompaskompasaleale powstrzymalipowstrzymali sięsię przedprzed odkryciemodkryciem amerykinajmądrzejszy naród nanaród na świecieświecie to niewątpliwieale nie gazetyale tylkoale tylko dotylko do sztucznychdo sztucznych ogniwynaleźli wreszcie kompaswreszcie kompasale powstrzymaliale powstrzymali siępowstrzymali się przedsię przed odkryciemprzed odkryciem ameryki

Najmądrzej­szy naród na świecie to niewątpli­wie Chińczy­cy. Wy­naleźli druk - ale nie ga­zety, proch - ale tyl­ko do sztucznych og­ni, wy­naleźli wreszcie kom­pas - ale pow­strzy­mali się przed od­kry­ciem Ameryki.Bohaterski opór, jaki naród polski stawiał w ostatnich dwóch latach, jest natchnieniem nie tylko dla Ameryki, ale dla wszystkich ludów miłujących wolność.Klepsydry uprzytamniają nie tylko szybki bieg czasu, ale i proch, w który się obrócimy.Nie że bym się skarżył, ale weź się świecie wreszcie ogarnij.Bomby padają wprawdzie na Wietnam, ale są tragedią Ameryki.Można mieć wątpliwości co do tego, jacy ludzie powinni posiadać potomstwo, ale niewątpliwie najmniej odpowiedni są rodzice.